Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Serveis Socials Basics

Si necessiteu comunicar-vos o demanar cita prèvia amb l’educadora social o la treballadora social del vostre municipi us podeu posar amb contacte amb el vostre ajuntament o amb el Consell Comarcal al telèfon 977401851 en horari 9.30 a 13.30 hores.

Equip bàsic d’atenció social – EBAS

Conjunt de professionals que constitueixen un equip multidisciplinar de treball, tècnics en l’àmbit social compost per les disciplines de treball social i educació social.

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Elaboració, seguiment i avaluació del pla d’intervenció des de la vessant assistencial i educativa elaborat a nivell conjunt per l’equip de treball.
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari.
 • Altres pròpies de l’àmbit dels serveis socials bàsics.

Més informació

Servei d’ajuda a domicili social

SAD social2El Servei d’ajuda al domicili social és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Criteris per ser beneficiari o beneficiària

 • Persones sense valoració de dependència però amb la tramitació de la sol·licitud.
 • Persones amb valoració de grau  i nivell inferior al que correspon segons la Llei 39/2006 de l’any en curs.
 • Persones amb grau i nivell adequat però que per manca de dades econòmiques no es pot realitzar el PIA.

Hem distribuït les persones beneficiàries en els següents grups:

 1. Infància i adolescència amb manca d’atenció o en situacions de risc esdevingudes per hospitalització, malalties físiques i psíquiques dels pares, mares, tutors/es i/o cuidadors, sense família extensa que pugui fer-se’n càrrec o bé amb família extensa, però amb dificultat de fer-ho correctament.
 2. Gent gran.
 3. Malalts en situació crònica i degenerativa menors de 65 anys sense reconeixement de disminució, amb mancances físiques o psíquiques mitjanament depenent i que amb un SAD puguin romandre al domicili.
 4. Adults amb problemes de salut mentals i disminuïts físics i psíquics, amb reconeixement de disminució que per valoració social sigui prioritari disposar del SAD.
 5. Altres situacions que l’equip de Treball Social cregui convenient.

Criteris d’accés

Per a ser beneficiari o beneficiària del servei  cal adreçar-se al serveis socials del seu municipi ( EBAS ).
Requisits per treballar al servei d’ajuda a domicili social
Fitxa del SAD de la cartera de serveis
Documentació requerida SAD Social

Servei d’ajuda a domicili de dependència

SAD dependencia 3Es un servei organitzat i coordinat d’accions que es realitzen a la llar de la persona, dirigides a proporcionar atencions personals, ajudes a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb manca d’autonomia personal.

 • Mantenir i millorar el grau d’autonomia familiar i personal.
 • Prevenir situacions de risc i deterioraments greus personals.
 • Desenvolupar tasques assistencials i preventives.
 • Mantenir la persona usuària en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida.

Persones destinatàries

Aquelles persones amb grau de dependència vigent, tal i com estableix la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia i Atenció a les persones en situació de dependència i disposen de PIA ( Pla individual d’atenció) realitzat per la gestora de la dependència.

Aportació econòmica

L’aportació econòmica de la persona usuària del servei de SAD es comptabilitzarà en funció de l’aplicatiu informàtic generalitat necessari per elaborar el PIA.

Criteris d’accés

Qui realitza el tràmit és la gestora de la dependència referent de cada municipi.

Documentació Requerida

SIF

El SIF és un conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen dins del nucli familiar per a treballar hàbits i/o actituds, donar suport i facilitar habilitats per afrontar les dificultats de la vida quotidiana. Les famílies aprenen a interioritzar uns continguts socioeducatius que es desenvolupen mitjançant un pla educatiu dissenyat prèviament per un educador/a social amb caràcter temporal, aquesta temporalitat dependrà de l’assoliment dels objectius.

 • Realitzar una tasca educativa amb les persones usuàries del servei, les famílies i l’entorn immediat de la persona.
 • Treballar hàbits i/o actituds, donar suport i facilitar habilitats que les persones necessiten per a afrontar les dificultats de la vida quotidiana.
 • Executar les tasques marcades en el pla de treball definit professionalment i d’acord amb les persones beneficiàries i les seves necessitats.
 • Les TIF, les professionals de l’atenció social primària referents de cada servei han de mantenir espais de seguiment i avaluació, comunicant per ambdues parts qualsevol circumstància rellevant si s’escau.
 • Detecció i comunicació a la persona professional referent dels SSAP de possibles situacions de risc que afectin a les persones beneficiàries i/o el seu entorn.
 • Complimentar els objectius fixats a la planificació del servei.
 • Coordinar periòdicament amb la resta de l’equip d’atenció primària.

documentacio requerida
Fitxa del SIF de la cartera de serveis

Teleassistència

Teleassistencia 2El servei de teleassistència domiciliària és un servei d’atenció permanent i a distància, que mitjançant la tecnologia adequada facilita una atenció específica i assegura una resposta ràpida i adequada davant de qualsevol eventualitat que pugui sorgir, especialment indicat per a aquelles persones que per motius de dependència i risc social, requereixen atenció continuada. També per aquelles persones que volen gaudir de la seva independència sense renunciar a la seva seguretat.

 • Mantenir i millorar el grau d’autonomia familiar i personal.
 • Prevenir situacions de risc i deterioraments greus personals.
 • Desenvolupar tasques assistencials i preventives.
 • Mantenir a la persona usuària en el seu medi, millorant-ne la qualitat de vida

documentacio requerida
Fitxa de la teleassistencia de la cartera de serveis

Ajut d’urgència social

Ajut destinat a atendre i resoldre determinades situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

 • Donar cobertura a les necessitats bàsiques: alimentació, allotjament i altres ajuts imprescindibles de primera necessitat.
 • Despeses d’atenció sanitària, de conciliació de la vida laboral i familiar en l’atenció als menors en situació de risc, en els casos de manca de suport familiar.

Fitxa de l’ajut d’urgència social de la cartera de serveis

Banc d’aliments

Banc-aliments[1]És un servei que pretén dotar d’un mínim d’aliments de primera necessitat de manera gratuïta a les persones o famílies que es troben més necessitades de la comarca. Es tracta d’un ajut puntual per aquelles persones amb una situació econòmica precària. El banc d’aliments es fa a tots els municipis que no disposin de Banc d’Aliments.

 • Mitigar la situació de precarietat actual amb ajut puntual d’aliments que pal·liaran la situació econòmica de les famílies i de les persones perceptores.
 • Cobrir puntualment les necessitats bàsiques vitals.
 • Promoure la igualtat d’oportunitats entre les persones i famílies en situació desfavorida.
 • Donar cobertura a les necessitats d’inclusió social.
 • Mantenir el contacte amb les entitats col·laboradores.

Fitxa del Banc d’aliment de la cartera de serveis

Servei d’acollida temporal al pis d’emergència

El servei d’acolliment d’urgència atén a les situacions crítiques determinades per la carència d’allotjament, carència que és deguda a la concurrència d’un sinistre a la vivenda o per carències socioeconòmiqes, que posen en perill la seguretat física o emocional de les persones o famílies que sol·liciten la intervenció del servei.

La funció d’aquest servei d’acolliment d’urgència és oferir una solució residencial de caràcter temporal a les persones afectades, posant el seu cas en coneixement dels serveis socials per a que s’encarreguin d’informar, valorar i orientar el cas.

 • Oferir una solució residencial de caràcter temporal a la persona o famílies afectada per diferents situacions amb conseqüència de pèrdua sobtada de l’habitatge habitual.
 • Facilitar a les persones i/o famílies que ho demanin, informació sobre l’acolliment temporal del pis d’emergència.
 • Atendre de manera immediata les necessitats detectades quan siguin de contingut de situació d’urgència, detectades pels serveis socials, l’ajuntament, els cossos de seguretat, el sistema sanitari o d’altres.

Fitxa de l’acolliment temporal a un pis d’emergencia de la cartera de serveis

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: