Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Què és?

Els consells comarcals a Catalunya són l’òrgan de govern i d’administració de la comarca i van ser creats l’any 1987, amb la Llei de Consells Comarcals, posteriorment modificada l’any 2003  amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.

La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, Presidència. El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, per regidors/es dels ajuntaments que la componen. La designació dels consellers/es comarcals es fa per un sistema basat en la Llei o Regla D’Hondt aplicant un fórmula mixta tenint en compte tant els vots obtinguts per cada candidatura com el nombre de regidors/es. El ple del Consell escull la Presidència, el qual té les atribucions representatives inherents al càrrec i les de supervisió de l’administració, dels serveis i del personal.

Els consells compten amb la gerència, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta del professional que té plena dedicació a l’execució de les tasques del govern i l’administració comarcals.

Programa d’Assistència i Gestió de serveis del Conveni Marc amb els Consells Comarcals

Import concedit : 409.768,00 €

suport_subv_v_col

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre gestiona diversos serveis que repercuteixen positivament en la vida diària de la ciutadania de la comarca, ja sigui mitjançant una ajuda econòmica o bé prestant un servei.

 

CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA

L’objecte del conveni és determinar i regular la col•laboració entre els dos Ens en la implementació de l’administració digital en els ens locals mitjançant la plataforma de serveis digitals ACTIO. Per la qual cosa es volen facilitar al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre determinats recursos econòmics i tècnics per garantir la viabilitat de la implementació de l’administració digital en l’àmbit territorial de la comarca de la Ribera d’Ebre; i així establir un marc de col•laboració entre ambdues entitats com a mecanisme de garantia per la prestació de l’assistència en matèria d’administració digital.

Els municipis on es desplegaran les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal són els que ja compten amb ACTIO o bé està prevista la seva implementació durant l’exercici 2019 i, concretament:
Benissanet, Garcia, Miravet, Móra la Nova, La Palma d’Ebre, Rasquera, Riba-roja d’Ebre, La Torre de l’Espanyol i Vinebre
Total: 34.200 euros.

Exercici 2019: 20.700 euros (2.300 euros per municipi)

Exercici 2020*: 13.500 euros (1.500 euros per municipi)

Amb una despesa total prevista de 34.200 euros de despesa i amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 34.200 euros.

suport_subv_v_col

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS

L’objecte d’aquest Conveni és determinar i regular la col·laboració entre els consells comarcals i la Diputació de Tarragona per implementar l’administració digital en els ens locals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de fins a 20.000 habitants, tenint en compte especialment els criteris establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat i tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que requereixin d’esforços interadministratius.

Les actuacions previstes al conveni són les següents:

Facilitar als consells comarcals els recursos econòmics i tècnics que afavoreixin la viabilitat de la implementació de l’administració digital, en el seu àmbit territorial.

Impulsar l’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat en els ens locals de fins a 20.000 habitants.

Col·laborar amb els consells comarcals en la implementació de l’administració digital als ens locals de fins a 20.000 habitants de la seva comarca.

Els destinataris dels recursos econòmics i tècnics d’aquesta col·laboració seran els consells comarcals, qui, a la vegada, seran els encarregats d’afavorir als municipis de la seva comarca la implementació de l’administració digital.

L’import màxim assignat per la comarca de la Ribera d’Ebre es de 24.500 €

 

suport_subv_v_col

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre gestiona diversos serveis que repercuteixen positivament en la vida diària de la ciutadania de la comarca, ja sigui mitjançant una ajuda econòmica o bé prestant un servei.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA, PER GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL ALS MUNICIPIS (2022-2023)

L’objecte d’aquest Conveni és determinar i regular la col·laboració entre els consells comarcals i la Diputació de Tarragona per implementar l’administració digital en els ens locals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de fins a 20.000 habitants, tenint en compte especialment els criteris establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat i tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que requereixin d’esforços interadministratius.

Les actuacions previstes al conveni són les següents:

Facilitar als consells comarcals els recursos econòmics i tècnics que afavoreixin la viabilitat de la implementació de l’administració digital, en el seu àmbit territorial.

Impulsar l’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat en els ens locals de fins a 20.000 habitants.

Col·laborar amb els consells comarcals en la implementació de l’administració digital als ens locals de fins a 20.000 habitants de la seva comarca.

Els destinataris dels recursos econòmics i tècnics d’aquesta col·laboració seran els consells comarcals, qui, a la vegada, seran els encarregats d’afavorir als municipis de la seva comarca la implementació de l’administració digital.

L’import màxim assignat per la comarca de la Ribera d’Ebre es de 24.750 €.

Amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

 

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre gestiona diversos serveis que repercuteixen positivament en la vida diària de la ciutadania de la comarca, ja sigui mitjançant una ajuda econòmica o bé prestant un servei.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: