Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

SUVBENCIONS PER ASSEGURAR LES ACTUACIONS D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL A L’HABITATGE PER A PERSONES GRANS, AMB DISCAPACITAT I/O EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

Termini per presentar les sol·licituds: del 29 de novembre fins el 31 de gener de 2023, inclosos.

Les obres s’han d’haver finalitzat amb anterioritat al 31 de març de 2023 i no poden haver-se iniciat abans de l’1 de febrer de 2020.

 

Enllaç al tràmit:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions-Accessibilitat?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1

 

Convocatòria per a la concessió de les subvencions del Programa de rehabilitació d’edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada, per fomentar el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 648671)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1927552&type=01

TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS DEL 18 D’OCTUBRE AL 2 DE DESEMBRE DE 2022

 

DRETS SOCIALS PRESENTA LA CONVOCATÒRIA DE REHABILITACIÓ D’HABITATGES BUITS EN ENTORNS RURARLS PER AFAVORIR  EL REPOBLAMENT

  • El programa, que vol fomentar que les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, tindrà una dotació de 5 milions d’euros i s’hi podran acollir un total de 515 municipis rurals i de muntanya
  • Es flexibilitzen els usos als quals es poden destinar els habitatges, incloent altres formes de tinença com la masoveria, la propietat temporal i la propietat convencional
  • Violant Cervera: “La lluita contra el despoblament rural passa per mobilitzar el màxim nombre d’habitatges buits possible”

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha presentat avui a Tuixent (Alt Urgell) el nou programa de rehabilitació d’habitatges buits en entorns rurals, que té com a objectiu afavorir el repoblament en entorns rurals i de muntanya de Catalunya. Cervera ha destacat que “la lluita contra el despoblament rural passa per mobilitzar el màxim nombre d’habitatges buits possible“. Per aquesta raó, “s’ha ampliat la dotació econòmica de la convocatòria i es flexibilitzen els usos als quals es poden destinar els habitatges“, incloent altres formes de tinença com la masoveria, la propietat temporal i la propietat convencional, amb l’objectiu d’ampliar les possibilitats de mobilització d’habitatges.

El programa disposa d’una dotació econòmica de 5 milions d’euros; 3 milions dels quals són  aportats pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i 2 milions són aportats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, adscrita al Departament de Drets Socials.

Per accedir al programa cal que les edificacions residencials buides, públiques o privades, es trobin  situades en municipis de menys de 1.000 habitants a qualsevol punt de Catalunya o bé municipis de menys de 3.500 habitants en el cas de les següents comarques de muntanya: l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès i la Val d’Aran. En total hi ha 515 municipis que es podrien acollir a aquesta convocatòria.

L’any 2020 es va iniciar una prova pilot que va comptar amb un pressupost de 2M€ i per la qual es van seleccionar 19 municipis que complien les característiques necessàries. D’aquests municipis, 17 estan pendents de realitzar les obres, 1 pendent de projecte i 1 ja està a punt d’acabar les obres. Per a la consellera, “la convocatòria que es publicarà per a fomentar el repoblament perfecciona el Pla pilot endegat l’any 2021 a 20 petits municipis gràcies a dos factors: la flexibilització de les formes d’ús dels habitatges que s’hi acullin i que aquests ajuts siguin compatibles amb les subvencions dels fons europeus per a actuacions de renovació energètica“.

En la nova convocatòria d’enguany, la línia d’ajuts al mon rural i de muntanya comptarà amb un pressupost de 5 M€ i serà compatible amb les subvencions FNG. A més, els habitatges que siguin rehabilitats ja no només es podran destinar a lloguer sinó que també es podran destinar a masoveria, propietat temporal i propietat convencional.

Modificació de la Llei d’habitatge per mobilitzar habitatges buits

La finalitat d’aquest programa és lluitar contra el despoblament rural mobilitzant  el màxim nombre d’habitatges buits.  Per afavorir aquest procés, el Decret Llei 5/2022 ha modificat l’article 3 de la Llei del dret a l’habitatge fent que es considerin habitatges buits a tots els efectes també aquells que es trobin en municipis amb regressió de població. Ara, per tant, tots els ajuntaments disposen de tots els mecanismes previstos per a poder mobilitzar aquests habitatges.

La subvenció per a la rehabilitació pot arribar fins al 90% del cost total de l’obra, amb un topall de 60.000 €/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat pública, i al 60% del cost total de l’obra, amb un topall de 40.000 €/habitatge, si l’edifici/habitatge és de titularitat privada.

Per tal que la rehabilitació pugui ser objecte d’aquesta subvenció cal que es dugui a terme en edificacions residencials buides, de titularitat pública o privada i es destinin a habitatge principal, entès com aquell que consta com a domicili en el padró municipal. També se subvencionaran les actuacions contemplin la millora de l’eficiència energètica de l’edificació residencial, com són la substitució de fusteries o la instal·lació de calderes més eficients, conjuntament amb la reparació de les deficiències relatives a l’estat de conservació de l’edificació residencial i, en general, les obre de rehabilitació que siguin necessàries per assolir el compliment dels requisits d’habitabilitat.

Els habitatges es podran destinar a lloguer, compra o a propietat temporal amb uns preus fixats per l’administració i els propietaris han de garantir que estaran ocupats

Els habitatges resultants de la rehabilitació es podran destinar, a elecció del seu propietari,  al lloguer, compravenda, propietat temporal (en aquest cas la durada de la propietat temporal tindrà un mínim de 75 anys) o a la masoveria, i s’hauran de mantenir ocupats pel seu propietari, que estarà obligat a comunicar a  l’Administració la disponibilitat de l’habitatge en el termini d’un mes des de la finalització de les obres de rehabilitació en la primera adjudicació o des de seva desocupació en segones i posteriors adjudicacions i s’hauran d’adjudicar en primeres o posteriors adjudicacions a les persones que indiqui l’Administració.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya adjudicarà els habitatges i l’Ajuntament on s’ubiqui l’habitatge podrà formular propostes de criteris d’adjudicació. En qualsevol cas, tindran preferència en l’adjudicació dels habitatges les sol·licituds de nuclis familiars amb membres en edat laboral activa i fills en edat escolar.

Com que s’haurà rebut ajut públic per a la rehabilitació, els preus tenen unes limitacions i en el cas del lloguer han de suposar  un 25% de reducció sobre el preu de referència, en el cas de la venda, un 25% de reducció sobre el preui de mercat i en el cas del propietat temporal, per a 75 anys, el preu ha de ser d’un 85% del preu, si fos de compravenda.

 


SUBVENCIONS NEXT GENERATION PER A HABITATGES

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquest ajuts europeus destinats a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.
Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica

Informació dels diferents programes:

• Edificis
Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

• Habitatges
Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

• Llibre de l’Edifici
Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Podeu trobar el tràmit a: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de desembre del 2021 al 31 de desembre de 2022.

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les comunitats de propietaris solvents.

Requisits tècnics:

­Requisit dels edificis de tipologia residencial. En el cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, com a mínim el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge en el moment de sol·licitar l’ajut.

Requisit d’inspecció tècnica prèvia. Amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec, els edificis han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

Requisits de les actuacions. Per sol·licitar els préstecs és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació. Així mateix, no seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l’enderrocament de façanes, l’augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació. Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d’ajuts, que s’han de dur a terme perquè no s’ha exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s’executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.

Actuacions protegibles:

Obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, de conduccions d’aigua i de sanejament existents a l’edifici. Les deficiències relatives a l’estat de conservació de les cobertes, els terrats, les façanes, els patis i les mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element per rehabilitar que forma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanquitat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, inclosos els treballs d’eliminació d’amiant, les instal·lacions de plom i fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l’envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

Obres per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre altres, les que afecten l’envolupant de l’edifici, tant en la part massissa com a les obertures, i que comportin actuacions d’aïllament tèrmic i/o acústic que han d’aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé alternativament una reducció del consum d’energia primària no renovable.

Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l’accessibilitat, que consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent per complir els paràmetres d’accessibilitat.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/prestecs-comunitats-rehabilitacio-edificis/

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: