Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Subvencions corresponents al Programa de rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals de titularitat privada, per fomentar l’arrelament en entorns rurals de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 17 d’abril a les 9h i finalitza el 28 de juny a les 14h.

Es tracta d’una convocatòria en règim de concurrència no competitiva adreçada tant a persones físiques i jurídiques de titularitat privada que assumeixin la rehabilitació d’edificis d’habitatges i habitatges individuals situats en els municipis amb les següents característiques:

 • Municipis de menys de 500 habitants del conjunt de Catalunya.
 • Municipis de fins a 1.000 habitants que formin part de les comarques de la Terra Alta, les Garrigues, el Ripollès, el Priorat i la Ribera d’Ebre.
 • Tots els municipis que formin part de la Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, inclosos els nuclis agregats. No obstant, en queden exclosos el nuclis principals de les capitals de comarca (Vielha, el Pont de Suert, Sort, Tremp, la Seu d’Urgell i Puigcerdà).

Requisits dels edificis d’habitatges i dels habitatges individuals

S’han de destinar a residència habitual i permanent durant un termini de 10 anys

Compliment de requisits tècnics: ITE prèvia en cas d’edificis, seguretat estructural

No poden ser habitatges destinats a ús turístic

Habitatges destinats a lloguer

En el cas d’habitatges que portin més de dos anys buits caldrà que la Borsa d’habitatge emeti un informe favorable corresponent al seu àmbit municipal acreditant l’existència de demanda d’habitatge en règim de lloguer assequible en aquest municipi o nucli agregat.

Una vegada rehabilitats, aquests habitatges s’hauran d’inscriure a la Borsa corresponent en el termini de 30 dies naturals següents a l’acabament de les obres amb la finalitat que aquests s’arrendin i gestionin segons el que disposa l’article 16 i següents del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

Import de la subvenció

Màxim el 50% del pressupost protegible amb els següents límits:

 • 20.000€ per habitatges destinats a residència habitual i permanent del propietari
 • 40.000€ per habitatges buits

Més informació i accés al tràmit:

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Rehabilitacio_entorn_rural?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 18 de març de 2024 i finalitza el 28 de juny de 2024, ambdós inclosos.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament. Requisits:

 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge.
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat.

Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica. Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o el membre de la unitat de convivència que tingui 65 anys o més es trobi en una situació d’urgència que requereixi iniciar les obres abans de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’AHC, haurà d’acreditar aquesta situació quan presenti la sol·licitud de subvenció.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 8.000 €.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 4.000 euros per habitatge.

Més informació i accés al tràmit: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions


SUBVENCIONS NEXT GENERATION PER A HABITATGES

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2024

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquest ajuts europeus destinats a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.
Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica

Informació dels diferents programes:

• Edificis
Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

• Habitatges
Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

• Llibre de l’Edifici
Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Podeu trobar el tràmit a: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: