Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

SUBVENCIONS NEXT GENERATION PER A HABITATGES

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquest ajuts europeus destinats a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.
Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica

Informació dels diferents programes:

• Edificis
Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars)

• Habitatges
Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

• Llibre de l’Edifici
Programa 5: Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Podeu trobar el tràmit a: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22763-Next_generation?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 de desembre del 2021 al 31 de desembre de 2022.

Poden ser beneficiàries d’aquesta línia de préstecs les comunitats de propietaris solvents.

Requisits tècnics:

­Requisit dels edificis de tipologia residencial. En el cas dels edificis de tipologia residencial col·lectiva, com a mínim el 50% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge en el moment de sol·licitar l’ajut.

Requisit d’inspecció tècnica prèvia. Amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec, els edificis han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.

Requisits de les actuacions. Per sol·licitar els préstecs és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació. Així mateix, no seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l’enderrocament de façanes, l’augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació. Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d’ajuts, que s’han de dur a terme perquè no s’ha exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s’executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.

Actuacions protegibles:

Obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, de conduccions d’aigua i de sanejament existents a l’edifici. Les deficiències relatives a l’estat de conservació de les cobertes, els terrats, les façanes, els patis i les mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element per rehabilitar que forma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanquitat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, inclosos els treballs d’eliminació d’amiant, les instal·lacions de plom i fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l’envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

Obres per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre altres, les que afecten l’envolupant de l’edifici, tant en la part massissa com a les obertures, i que comportin actuacions d’aïllament tèrmic i/o acústic que han d’aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé alternativament una reducció del consum d’energia primària no renovable.

Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l’accessibilitat, que consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent per complir els paràmetres d’accessibilitat.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/prestecs-comunitats-rehabilitacio-edificis/


Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 d’abril al 30 de juny del 2021.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament. Requisits:

  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge.
  • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya.
  • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

    • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
    • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
    • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: