Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer

Subvencions per al pagament de lloguer 2021

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Les subvencions van dirigides a persones que són titulars d’un contracte de lloguer que constitueix el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixen els requisits de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 27 d‘abril al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Per sol·licitar la subvenció cal que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria. Cal ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

També cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud i justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

El sol·licitant no pot estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions i ha de complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. L’import de la subvenció serà d’entre el 20 % i el 40 % de l’import de la renda de lloguer, en funció de l’esforç que suposa el pagament del lloguer en relació als ingressos familiars. L’ajut està entre els 240€ i 2.400 € anuals.

L’import màxim de lloguer o renda mensual per l’habitatge no pot ser superior als 400€ a les Terres de l’Ebre, en cas de famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria i el seu pagament resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria.

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

El telèfon d’informació ciutadana és el 012 i la presentació de documentació es podrà fer online o bé a les oficines locals d’habitatge.

Per a més informació i per presentar la sol·licitud per Internet: Gencat.cat

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: