Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys per a l’any 2022

Termini:

El termini per presentar les sol·licituds: des del 25 de febrer de 2022 al 29 d’abril de 2022.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment o electrònicament.

Persones beneficiàries:

Aquestes subvencions van dirigides a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits de les persones sol·licitants:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència de l’any 2020, no superiors a 2.83 vegades l’IRSC. No es demanen ingressos mínims.
  • Ser titular, en qualitat d’arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als imports establerts a les convocatòries corresponents.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o bizum. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. Al rebut ha de constar com a mínim: la identificació de qui paga, de qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Ingressos:

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420.

Imports màxims de lloguer mensual:

No pot ser superior a 400 euros.

Per a unitats de convivència en què hi hagi algun membre amb discapacitat i amb el barem de mobilitat favorable reconegut pel departament competent, s’estableix un límit de l’import màxim de lloguer mensual de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Import de la subvenció:

El 40 per cent de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a més informació i realitzar la sol·licitud online:

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans.. Habitatge (gencat.cat)

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: