Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Serveis a les administracions

 

Camins

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per tal de donar compliment al Conveni Únic de cooperació signat amb la Diputació de Tarragona, estableix les bases que han de regir la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca per a l’arranjament i millora dels camins municipals. Des del departament de Serveis tècnics es porta a terme la tramitació i el seguiment dels expedients de sol·licitud de subvenció, i la inspecció i control de les actuacions subvencionades.

Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal (OTAC)

El dia 11 d’agost de 2010 va entrar en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.Aquesta llei té per objecte establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones. D’acord amb el que disposa l’article 38 de l’esmentada Llei es constitueix l’Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal amb la funció d’avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental que tramiten les corporacions municipals de la comarca de la Ribera d’Ebre i de formular la proposta de resolució. Amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, aquestes funcions eren assumides per la Ponència Tècnica Ambiental Comarcal, constituïda l’any 1990.

Béns culturals d’interès local (BCIL)

La Llei 9/93, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, regula la catalogació com a béns culturals d’interès local (BCIL) dels béns del patrimoni cultural, integrat per tots els béns mobles o immobles, relacionats amb la història i la cultura de Catalunya, que per llur valor històric, artístic, arquitectònic, paleontològic, etnològic, etc. mereixen una protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a les generacions futures. La competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon al ple de l’ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració s’ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de l’expedient administratiu corresponent, iniciat a instància de l’ajuntament, en el qual ha de constar l’informe favorable d’un tècnic en patrimoni cultural. L’acord de declaració d’un bé cultural d’interès local ha d’ésser comunicat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

Assistència tècnica als municipis

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre posa a disposició dels municipis de la comarca un tècnic municipal urbanístic que realitzi els serveis de control sobre activitats amb incidència ambiental, assessorament tècnico-jurídic en matèria urbanística, realització d’informes urbanístics relatius a llicències d’obres, de segregació/parcel·lació o de certificats de qualificació urbanística, entre altres. S’accedeix a aquest servei mitjançant la signatura d’un conveni de delegació a favor del Consell Comarcal de la gestió de les funcions d’assistència tècnica i urbanística del municipi per tal d’assegurar l’establiment i l’adequada prestació de serveis municipals, que comprèn l’exercici de les funcions que la normativa administrativa local encarrega als tècnics municipals. En aquests moments són set els municipis que disposen dels serveis d’aquest tècnic.

ADREÇA

Plaça Sant Roc, 2 43740 Móra d’Ebre serveistecnics@riberaebre.org

Fitxers associats
Certificació d’obrespdf icona
Certificat tècnic de finalització de l’obrapdf icona
Certificat de contractaciópdf icona
Guia Tècnica Redacció Memoria Valorada Arranjament de Caminspdf icona
Resum-de-dades-de-la-certificaciópdf icona
Certificacidobrespdf icona
CertificatcontractacidobresadquisicidebnsiexecuciperAdministracipdf icona
Certificatfinaldobrapdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: