Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Serveis Socials Especialitzats

EAIA

L’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) és un servei prestat per un equip interdisciplinari dedicat a l’atenció a la infància i a l’adolescència en situacions d’alt risc social que realitzen tasques de prevenció, estudi i seguiment d’aquests casos en el seu àmbit territorial.

  • Recepció dels casos d’alt risc social derivats dels serveis socials d’atenció primària, les instàncies judicials o policials o la pròpia Direcció General d’Infància i Adolescència.
  • Diagnòstic i valoració dels menors i les famílies en situació de risc social des de la triple vessant del treball social, la pedagogia i la psicologia.
  • Emissió de les propostes tècniques i administratives que vagin en benefici dels i les menors.
  • Elaboració de plans de millora per al i la menor i les seves famílies.
  • Seguiment del i la menor i de les seves famílies un cop aplicada la mesura d’atenció del i la menor.
  • Coordinació amb altres equips i serveis que intervenen dintre de l’àmbit d’infància i adolescència.
  • Assessorament als serveis socials d’atenció primària en matèria d’infància.

Fitxa de l’EAIA de la cartera de serveis

Transport adaptat

DSC_1097

El servei de transport adaptat es configura com un servei porta a porta que té com a finalitat facilitar el transport de les persones amb capacitats diverses i/o, amb problemes de mobilitat, a fi i efecte que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada, o aquells altres que permetin garantir la seva integració en l’entorn, ubicats a la comarca de la Ribera d’Ebre.
D’ altra banda es pretén donar suport a les famílies que tenen cura de les persones afectades per algun tipus de dependència, per tal de prevenir situacions de crisi familiar provocades per situacions de sobrecàrrega en aquelles famílies que pateixin una problemàtica que supera les seves capacitats.
El servei de transport adaptat pretén també donar suport a les entitats de la comarca adreçades a persones amb capacitats diverses.
El Consell Comarcal podrà oferir un servei complementari al transport adaptat amb un puja escales elèctric per aquells usuaris/àries que tinguin barreres arquitectòniques per accedir a l’exterior i poder gaudir amb igualtat de condicions de l’accés a la resta de serveis que permetin garantir la seva integració a l’entorn.

Fitxa del transport adaptat de la cartera de serveis

Banc d’ajudes tècniques

Banc d'ajudes tecniques

El Banc d’Ajudes Tècniques és un servei per facilitar l’accés de la ciutadania a l’assessorament tècnic per a l’adaptació del domicili i al mateix temps oferir les ajudes tècniques necessàries per tal de millorar la qualitat de vida de les persones i de les seves famílies.
El BAT és una iniciativa de la Conselleria de Benestar social i Família, conjuntament amb Salut i les administracions locals del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Montsià, Terra Alta, Ajuntament de Tortosa i Ajuntament d’Amposta.

El material de que es pot disposar són llits articulats manuals i elèctrics, grues i matalàs antiescares ( prevenen l’aparició d’úlceres per pressió) fins exhaurirexistències.

Fitxa del banc de proves tècniques de la cartera de serveis

Servei residencial per dones i els seus fills i filles en situació de violència

El servei forma part de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que pateixen violència masclista definida a l’article 54 de la Llei 5/2008, de 24 d’ abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Davant d’aquestes situacions, els serveis socials del territori, i també la resta de serveis i recursos de la xarxa per a l’abordatge de les situacions de violència masclista, han de garantir la seva protecció, allunyant-la de l’agressor i oferint-li, a ella i a les sues fills i filles, un espai d’acollida immediat i temporal que d’una banda, garanteixi la seva integritat física i de l’altra, permeti la reflexió i l’acompanyament durant el procés en què haurà de prendre les decisions més adequades per a sortir de la situació de violència viscuda.
Aquest allotjament és doncs temporal, l’estança ha de tenir la durada mínima indispensable per a activar recursos estables, i en qualsevol cas no pot ésser superior als quinze dies. No obstant això, el límit fixat per la Llei 5/2008, podria superar-se en aquells casos en què els referents dels serveis d’atenció social primària, de manera motivada, hagin valorat la necessitat.

Fitxa del servei residencial per dones i els seus fills en situació de violència de la cartera de serveis

Fitxers associats
transport_adaptatpdf icona
BATpdf icona
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: