Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Altres tràmits

La cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és l’acte administratiu, contingut en un document específic així anomenat, en virtut del qual s’acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveuen la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i al Decret d’habitabilitat d’aplicació i que, per tant, és apte per a ésser destinat a residència humana. És un document vinculat a l’habitatge i independent de la propietat i té una vigència de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació.

El dia 3 de novembre de 2012 va entrar en vigor el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. Aquest Decret regula les condicions mínimes d’habitabilitat que han de tenir tots els habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant entre habitatges de nova construcció (annex 1 del Decret), habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984 (annex 2), habitatges dotacionals públics (annex 3), i habitatges resultants de les intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació d’edifici existent (annex 4).

Tant per a les cèdules de primera ocupació com per a les de segona o posteriors ocupacions, l’òrgan competent per a resoldre és l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’Oficina Comarcal d’habitatge de la Ribera d’Ebre gestiona les cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat ha de dur a terme el procés de tramitació fins a la proposta de resolució, és a dir, la informació, la recepció i el registre d’entrada de sol·licituds, la inspecció de l’habitabilitat, l’emissió de requeriments tècnics i administratius, si és el cas, l’emissió de la proposta de resolució, el lliurament de la cèdula a l’interessat i la detecció d’incidències i el tractament de queixes i suggeriments.

Enllaços

Primera ocupació

Segona ocupació

Còpia de cèdula d’habitabilitat vigent 

 

Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el Certificat d’aptitud de l’edifici.

Enllaços

ITE

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: