Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer

Subvencions per al pagament de lloguer 2020

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Les subvencions van dirigides a persones que són titulars d’un contracte de lloguer que constitueix el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixen els requisits de la convocatòria.

Termini de presentació de sol·licituds: des del 28 de maig al 3 de juliol de 2020.

Per sol·licitar la subvenció cal que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria Cal ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.

També cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

El sol·licitant no pot estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions i ha de complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. L’import de la subvenció serà d’entre el 20 % i el 40 % de l’import de la renda de lloguer, en funció de l’esforç que suposa el pagament del lloguer en relació als ingressos familiars.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria i el seu pagament resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria.

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Per a més informació i per presentar la sol·licitud per Internet: Gencat.cat


Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

Les subvencions van dirigides a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més.

Termini de presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 3 de juliol de 2020

Per sol·licitar la subvenció cal tenir 65 anys o més a l’any natural de la convocatòria i ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat i que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83 vegades l’IRSC.

També cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud, no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions i complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. 

La quantia mensual de la subvenció es determina per la diferència entre l’import del lloguer (lloguer concertat) i l’import que hauria de pagar (lloguer just), amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria i el seu pagament resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria.

Aquestes subvencions són incompatibles, per les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Aquestes subvencions només es poden sol·licitar presencialment. 

Més informació: Gencat.cat

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: