Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer

 

Subvencions per al pagament del lloguer

En data 14/4/2016 ha sortit publicada al DOGC la Resolució GAH/939/2016, de 5 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

Les subvencions van destinades a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria i el seu import màxim serà de 2.400€ anuals per habitatge. El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer.

El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 15 d’abril de 2016 i finalitza el 15 de juny de 2016.

Requisits de les persones sol·licitants:

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 7).
  • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 350 euros a la demarcació de les Terres de l’Ebre.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

Més informació:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

HORARI

De dilluns a divendres de 11:00h a 13:00h

borsahabitatge@riberaebre.org

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: