Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts de lloguer

Subvencions per al pagament de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019.

Es tracta de subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 16 d’abril i finalitza el 7 de juny de 2019.

La convocatòria va dirigida a persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

Requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5 de la convocatòria.
  • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge, a la demarcació de les Terres de l’Ebre, superior a 350 euros (excepte per a famílies nombroses).
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social.

La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria i és d’un màxim d’un 40 % de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 € anuals.

El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer per qualsevol dels mitjans acceptats.

Les sol·licituds es presentaran preferentment a les Borses de mediació per al lloguer social o a les Oficines locals d’habitatge, que col·laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Més informació:

Agència de l’Habitatge de Catalunya

Oficina d’Habitatge i Borsa de mediació per al lloguer social de la Ribera d’Ebre

Tel. 977 40 18 51

HORARI

De dilluns a divendres d’11:00h a 13:00h

borsahabitatge@riberaebre.org

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: