Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Podem distingir entre dos tipus de subvencions per a obres de rehabilitació:

Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis

En data 27/5/2016 ha sortit publicada al DOGC la Resolució GAH/1320/2016, de 20 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2016.

Terminis presentació sol·licituds:

 • Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública competitiva: del 28 de maig al 30 de juny (base 10.1)
 • Per a les sol·licituds de subvenció subjectes a concurrència pública no competitiva: del 28 de maig al 30 de setembre de 2016 (base 10.2)

Requisits dels edificis:

 • Han d’haver estat construïts i acabats abans de l’1-1-1981.
 • El 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquest és d’ús diferent a habitatge.
 • El 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual i permanent dels seus propietaris/arrendataris (en cas d’edificis plurifamiliars).

 Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s’admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i es realitzin simultàniament amb les obres de conservació.
 • Quan les obres consisteixin en ajustos raonables per una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat i en els edificis hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.
 • Quan les obres consisteixin en actuacions relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions de l’edifici amb deficiències qualificades com a importants o greus o molt greus.

Cal disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació. Aquesta avaluació ha de contenir els documents següents:

 • L’informe d’ITE (Informe d’Inspecció tècnica de l’edifici)
 • El CEE (certificat d’eficiència energètica) i l’etiqueta energètica
 • L’informe de les condicions bàsiques d’accessibilitat

Actuacions subvencionables en concurrència competitiva (fins al 30 de juny):

Obres de conservació que disposin d’un informe d’ITE que qualifiqui les deficiències detectades d’importants, greus o molt greus:
 1. Conservació de fonaments, estructura i instal·lacions comunes de l’edifici.
 2. Conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics.
 3. Conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis si s’executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.
 4. Instal·lacions comunes d’electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions (adaptació a la normativa vigent).
Obres per la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici (que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici d’almenys un 30% respecte de la situació prèvia a les actuacions):
 1. Millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici, per reduir la demanda energètica de calefacció i refrigeració.
 2. Instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació
 3. Instal·lació d’equips de generació o altres que permetin la utilització d’energies renovables
 4. Altres( base 2.2)
Obres per realitzar ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat:
 1. Instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius.
 2. Instal·lació o dotació de productes de suport que permetin l’accés i l’ús dels elements comuns dels edificis.
 3. Instal·lació d’elements d’informació o d’avís (orientació en la utilització d’escales i ascensors).
 4. Instal·lació d’elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior.

Actuacions subvencionables en concurrència no competitiva (fins al 30 de setembre):

Obres de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions comunes de l’edifici que poden representar un risc per a la seguretat de les persones.
Obres per realitzar ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys:
 1. Instal·lació d’ascensors, rampes o altres dispositius.
 2. Instal·lació o dotació de productes de suport que permetin l’accés i l’ús dels elements comuns dels edificis.
 3. Instal·lació d’elements d’informació o d’avís (orientació en la utilització d’escales i ascensors).

Pressupost protegible per al càlcul de l’ajut:

 • El pressupost d’execució material
 • Els honoraris dels tècnics facultatius
 • Els costos de diagnosi i estudis tècnics previs (ITE)
 • No inclou: impostos (IVA, ICIO), taxes (llicències municipals, taxa de la certificació energètica) ni altres tributs.

 Import de les subvencions i límits:

Aquest càlcul es fa multiplicant l’import que s’indica a continuació pel nombre d’habitatges de l’immoble i per cada 100 m2 de superfície útil de locals de l’edifici que consten a l’escriptura de divisió horitzontal o, en el seu defecte, al Registre de la Propietat o al Cadastre:

2.000 € per actuacions de conservació

3.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat (simultàniament)

4.000 € per actuacions de conservació + actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat + millora de l’accessibilitat

2.000 € per actuacions de millora de la qualitat i sostenibilitat quan es compleixin les condicions de la base 2.2 i 5.000 € si es redueix almenys en un 50% la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici.

4.000 € per a les actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

La quantia màxima de les subvencions no pot superar el 35 % del cost subvencionable de l’actuació (excepcionalment pot arribar al 50 % en el cas d’actuacions per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat).

El criteris de valoració per poder establir un ordre de prelació en les subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva es poden trobar a la base 10.1.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de la Ribera d’Ebre (plaça de Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre; tel. 977401851, a/e  habitatge@riberaebre.org) o consulteu la pàgina següent: Enllaç a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

A qui va dirigit: A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament.

El termini de sol·licitud és del 2 al 29 de juliol de 2016.

Requisits de les persones sol·licitants

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
 • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord ambl’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
  • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge: 
IRSC:

 

1 Membre

2 Membres

3 Membres

4 o més membres

Zona A

21.247,28 €

21.904,41 €

22.846,54 €

22.927,89 €

Zona B 

19.919,33 € 

20.535,39 € 

21.418,63 €

21.494,90 €

Zona C 

18.747,60 €

19.327,42 €

20.158,71 €

20.230,50 €

Zona D 

15.935,46 € 

16.428,31 €

17.134,90 €

17.195,92 €

 Zona geogràfica:

Zona A

 

Zona B

Móra d’Ebre

Zona C

Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre

Zona D

Miravet, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol

 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Requisits dels habitatges

 • Haver obtingut de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de les oficines locals d’habitatge col·laboradores, prèvia autorització per realitzar la inspecció,  un informe intern d’idoneïtat tècnica de l’habitatge, que inclogui la valoració de les obres.
 • Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria.
 • Les obres no poden estar iniciades abans de l’1 de juliol de 2016 ( data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.
 • El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge a fi de:

 • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
 • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
 • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Tal i com preveu la convocatòria les obres les pot dur a terme la persona sol·licitant o bé les pot encarregar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

El pressupost protegible, als efectes del càlcul de la subvenció, està constituït pel pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior, el cost de les llicències o autoritzacions administratives, els tributs que gravin les actuacions, les despeses generals i el benefici industrial, els costos de les diagnosis o estudis tècnics previs i els honoraris dels tècnics facultatius.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: