Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

El termini de presentació de les sol·licituds és del 2 d’abril al 30 de juny del 2021.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les que les obres de reforma beneficiïn directament. Requisits:

 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC) depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge.
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les actuacions subvencionables d’arranjament de l’interior de l’habitatge s’han d’ajustar a les tipologies d’obres descrites a les bases de la convocatòria:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: la instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i la instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.
  • Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat

Les obres no es poden haver iniciat abans de la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de les entitats col·laboradores de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020

Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Els edificis han de complir els següents criteris:

–          El 70 % de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici, com a mínim, ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquesta és d’ús diferent a habitatge.

–          Un mínim del 50 % d’aquests habitatges han de ser el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris, en totes les fases del procediment.

–          En el cas d’habitatges unifamiliars han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció i en totes les fases del procediment.

Inspecció tècnica prèvia

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts:

–          L’informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE) que s’ha d’haver presentat davant l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. Perquè es considerin vàlids els IITE elaborats a l’empara del Decret 67/2015, de 5 de maig, s’han d’haver presentat davant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, en un termini màxim de quatre mesos des que es van emetre i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

–          El certificat d’eficiència energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), amb l’etiqueta energètica corresponent

Actuacions subvencionables

–          Es consideren actuacions subvencionables totes les que es recullen en les bases de la convocatòria,  i que tenen com a finalitat la conservació, la millora de l’eficiència energètica  i la sostenibilitat i la millora de la seguretat d’utilització i l’accessibilitat de l’edifici.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges

Línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) Per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges. 

El període de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 15 de novembre de 2020

A qui va dirigit:

 • Les comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 13% (Línia ICF3.1). Veure llistat de barris en aquest enllaç.
 • Les comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat del darrer exercici complert igual o inferior al 5% tot i que excepcionalment es podran valorar operacions  per a comunitat de propietaris amb morositat fins el 8% sempre que aquestes aportin garanties que responguin al criteri de solvència exigit per retornar el préstec. (Línia ICF3.2)

No poden accedir a aquests préstecs les persones propietàries d’habitatges unifamiliars ni les persones jurídiques o físiques propietàries d’edificis d’habitatges, ni comunitats de propietaris amb operacions  inferiors als 30.000 euros per comunitat de propietaris i màxim de 20.000 euros per habitatges  de la comunitat.

Els requisits a complir són els mateixos que per la línia de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/21909-Ajuts-prestecs-per-a-la-rehabilitacio?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Subvencions per rehabilitar els edificis de tipologia residencial dels barris del parc públic d’habitatges. 

Són subvencions per a obres per fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-rehabilitar-en-materia-daccessibilitat-edificis-en-barris-del-parc-public-dhabitatges?category=

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: