Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Podem distingir entre dos tipus de subvencions per a obres de rehabilitació:

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans 

Les subvencions van dirigides a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament.

El termini de sol·licitud finalitza el 31 de juliol de 2018.

Requisits de les persones sol·licitants

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge:

IRSC:

1 Membre 2 Membres 3 Membres 4 o més membres
Zona A 21.247,28 € 21.904,41 € 22.846,54 € 22.927,89 €
Zona B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 21.494,90 €
Zona C 18.747,60 € 19.327,42 € 20.158,71 € 20.230,50 €
Zona D 15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.195,92 €

Zona geogràfica:

Zona A
Zona B Móra d’Ebre
Zona C Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre
Zona D Miravet, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge.

Tal i com preveu la convocatòria les obres les pot dur a terme la persona sol·licitant o bé les pot encarregar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Més informació: Tràmits


Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat.

Terminis presentació sol·licituds: 

Sol·licituds amb concurrència pública competitiva: fins al 30 de juny de 2017 (base 10.1)

Sol·licituds amb concurrència pública no competitiva: fins al 31 de juliol de 2017 (base 10.2)

Requisits dels edificis:

 • Han d’haver estat construïts i acabats abans de l’1-1-1981.
 • El 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si aquest és d’ús diferent a habitatge.
 • El 70% dels habitatges de l’edifici han de constituir domicili habitual i permanent dels seus propietaris/arrendataris (en cas d’edificis plurifamiliars).

Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges. No obstant això, s’admeten excepcionalment edificis de fins a un sol habitatge quan es compleixi un dels següents supòsits:

 • Actuacions de conservació amb deficiències qualificades com a molt greus, greus o importants dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions;
 • Ajustos raonables en matèria d’accessibilitat i/o de millora de la qualitat i sostenibilitat, i:
  • es realitzin simultàniament amb les obres de conservació;
  • o quan hi visquin persones amb discapacitat o més grans de 65 anys.

Cal disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció de l’informe d’avaluació de l’edifici que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació. Aquesta avaluació ha de contenir els documents següents:

 • L’informe d’IITE (Informe d’Inspecció tècnica de l’edifici). S’ha d’haver presentat davant l’organisme competent per sol·licitar el certificat d’aptitud de l’edifici.
 • El CEE (certificat d’eficiència energètica) i l’etiqueta de qualificació energètica.

Actuacions subvencionables en concurrència competitiva (fins al 30 de juny):

 • Obres de conservació qualificades com a deficiències molt greus, greus o importants a l’IITE
  • Conservació de fonaments, estructura i instal·lacions comunes de l’edifici,
  • Conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis declarats béns d’interès cultural, catalogats o protegits, o situats dins de conjunts historicoartístics.
  • Conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns d’edificis si s’executen simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.
  • Adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions comunes (electricitat, fontaneria, gas, sanejament, recollida i separació de residus i telecomunicacions). No és exigible la qualificació de la deficiència en l’IITE.
 • Obres per la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici (que aconsegueixin una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’edifici d’almenys un 30% respecte de la situació prèvia a les actuacions).
 • Obres per realitzar ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat:

Actuacions subvencionables en concurrència no competitiva (fins al 31 de juliol):

 • Obres relatives a l’estat de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions (aigua, llum i sanejament existents) que poden representar un risc per a la seguretat de les persones.
 • Ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat quan a l’edifici hi resideixin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, o més grans de 65 anys:

Pressupost protegible per al càlcul de l’ajut:

 • El pressupost d’execució material
 • Els honoraris dels tècnics facultatius
 • Els costos de diagnosi i estudis tècnics previs (ITE)
 • No inclou: impostos (IVA, ICIO), taxes (llicències municipals, taxa de la certificació energètica) ni altres tributs.

Import de les subvencions i límits:

La quantia de la subvenció s’estableix segons les despeses subvencionables que no podrà superar el 35% del cost subvencionable de l’actuació amb l’excepció de l’actuació d’accessibilitat que podrà arribar fins a un 50%.

El criteris de valoració per poder establir un ordre de prelació en les subvencions subjectes al règim de concurrència pública competitiva es poden trobar a la base 10.1.

El pagament de la subvenció es tramita després de la justificació final d’obres, un cop avaluades i notificada la resolució final de concessió

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de la Ribera d’Ebre (plaça de Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre; tel. 977401851, a/e habitatge@riberaebre.org) o consulteu la pàgina següent: Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: