Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Podem distingir entre dos tipus de subvencions per a obres de rehabilitació:

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans 

Les subvencions van dirigides a unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament.

El termini de sol·licitud finalitza el 31 de juliol de 2018.

Requisits de les persones sol·licitants

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • La persona de 65 anys o més que viu a l’habitatge ha de complir alguna de les següents condicions:
  • No tenir prou autonomia per realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
  • Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o gran invalidesa o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb l’establert a la Llei 39/2006, de 14 de desembre.
 • Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge:

IRSC:

1 Membre 2 Membres 3 Membres 4 o més membres
Zona A 21.247,28 € 21.904,41 € 22.846,54 € 22.927,89 €
Zona B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 21.494,90 €
Zona C 18.747,60 € 19.327,42 € 20.158,71 € 20.230,50 €
Zona D 15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.195,92 €

Zona geogràfica:

Zona A
Zona B Móra d’Ebre
Zona C Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre
Zona D Miravet, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

El pressupost de les obres presentat no pot superar l’import màxim de 5.000 €.

Actuacions subvencionables

Són subvencionables les obres d’arranjament de l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge.

Tal i com preveu la convocatòria les obres les pot dur a terme la persona sol·licitant o bé les pot encarregar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

Més informació: Tràmits


Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018

Són subvencions destinades al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació, la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 31 de juliol de 2018

Requisits dels edificis:

 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
 • Antiguitat de l’edifici segons el tipus d’actuació a realitzar.
 • El 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exloent-hi la planta baixa o plantes inferiors si tenen altres usos compatibles.
 • El 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris/arrendataris.

Cal disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció de l’informe d’avaluació de l’edifici, que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica.

Actuacions subvencionables 

Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.

 • millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica;
 • instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació…
 • instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables;
 • millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació;
 • millores que afavoreixin l’estalvi d’aigua, per a l’adequada recollida i separació de residus domèstics, de protecció contra el soroll…

Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

2.1. Conservació (el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus)

 • Actuacions de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents;
 • conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

2.2. Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

 • instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes i altres dispositius d’accessibilitat;
 • Instal·lació d’elements d’informació o d’avís que permetin l’orientació en escales i ascensors, dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat…

Pressupost protegible per al càlcul de l’ajut: el pressupost d’execució material,  honoraris dels tècnics facultatius i costos de diagnosi i estudis tècnics previs (IITE)

Import de les subvencions i límits: s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables:

 • Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat: 40% amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents: 40% amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic: 30% amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat: 40% amb un màxim de 4.000 euros/habitatge.

Règim de concessió de les subvencions:

 • Concurrència pública competitiva: actuacions de les línies 1 i 2.
 • Concurrència pública no competitiva (no poden haver-se iniciat les obres abans de la publicació de la convocatòria): actuacions de conservació dels fonaments i l’estructura i instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents i actuacions per a la millora de l’accessibilitat.

El pagament de l’import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària, es tramita després de la justificació de les actuacions subvencionades.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de la Ribera d’Ebre (plaça de Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre; tel. 977401851, a/e habitatge@riberaebre.org) o consulteu la pàgina següent: Agència de l’Habitatge de Catalunya

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: