Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Ajuts a la rehabilitació

Podem distingir entre dos tipus de subvencions per a obres de rehabilitació:

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

 • Termini de presentació de sol·licituds: del 12 d’abril al 28 de juny de 2019.
 • Lloc: Oficina local d’habitatge (OLH), Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
 • Persones beneficiàries: unitats de convivència que incloguin entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte d’arranjament, i als que les obres beneficiïn directament.

Requisits de les persones sol·licitants

 • L’habitatge objecte de les actuacions ha de constituir el domicili habitual i permanent.
 • Els ingressos de la unitat de convivència (ingressos 2017) no poden superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya ponderat (IRSC), essent aquesta quantia, depenent del nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona geogràfica on es troba l’habitatge:

IRSC:

1 Membre 2 Membres 3 Membres 4 o més membres
Zona A 21.247,28 € 21.904,41 € 22.846,54 € 22.927,89 €
Zona B 19.919,33 € 20.535,39 € 21.418,63 € 21.494,90 €
Zona C 18.747,60 € 19.327,42 € 20.158,71 € 20.230,50 €
Zona D 15.935,46 € 16.428,31 € 17.134,90 € 17.195,92 €

Zona geogràfica:

Zona A
Zona B Móra d’Ebre
Zona C Ascó, Benissanet, Flix, Garcia, Ginestar, Móra la Nova, Rasquera, Riba-roja d’Ebre,
Tivissa i Vinebre
Zona D Miravet, la Palma d’Ebre, la Torre de l’Espanyol
 • La persona sol·licitant ha de ser el propietari, usufructuari o arrendatari i, ni aquesta ni cap dels membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per poder ser beneficiaria de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Les obres no poden estar iniciades abans de la inspecció de l’habitatge per part de l’OLH.

El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud d’ajuts no pot superar l’import màxim de 3.000 € per habitatge.

 Actuacions subvencionables

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge destinades a aconseguir la salubritat i el confort.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

1r. Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.

2n. Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina

3r. Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge.

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de 3.000 euros per habitatge.

La realització de les obres és a càrrec de les persones titulars de l’habitatge.

El pagament de la subvenció es produeix una vegada s’hagi comprovat la justificació adequada de les despeses, la realització de la totalitat de les obres i el compliment de les condicions i finalitats.

Més informació: Tràmits


Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2019
Són subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns dels edificis de tipologia residencial, amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
També són subvencionables actuacions en edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
Termini de presentació de sol·licituds: fins al 20 de setembre de 2019
Poden accedir a les subvencions:
 • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera.
 • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
Requisits dels edificis:
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva i edificis d’habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.
 • Antiguitat de l’edifici segons el tipus d’actuació a realitzar.
 • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge, exclosa la planta baixa si no és habitatge.
 • Com a mínim, el 50% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases de la tramitació.
 • En cas d’habitatges unifamiliars, han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris en totes les fases de la tramitació.
Cal disposar amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud de subvenció de l’informe d’avaluació de l’edifici, que ha de contenir l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE).
Pressupost protegible per al càlcul de l’ajut: el pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres, els honoraris dels tècnics facultatius i els costos de diagnosi i estudis tècnics (IITE). No inclou l’IVA, les taxes o altres tributs.
Actuacions subvencionables
Línia 1. Foment de la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat.
 • millora de l’envolupant tèrmica de l’edifici per reduir la demanda energètica;
 • instal·lació de nous sistemes de calefacció, refrigeració, producció d’aigua calenta sanitària i ventilació;
 • instal·lació d’equips de generació o que permetin la utilització d’energies renovables;
 • millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions comunes d’ascensors i il·luminació;
 • millores que afavoreixin l’estalvi d’aigua, per a l’adequada recollida i separació de residus domèstics, de protecció contra el soroll…
Línia 2. Foment de la conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
2.1. Conservació (el resultat de l’IITE ha de ser amb deficiències importants, greus o molt greus)
 • Actuacions de conservació de fonaments, estructura horitzontal i vertical i instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents;
 • conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.
2.2. Millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.
 • instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales, rampes i altres dispositius d’accessibilitat;
 • Instal·lació d’elements d’informació o d’avís que permetin l’orientació en escales i ascensors, dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l’exterior, instal·lació domòtica i d’altres avenços tecnològics per afavorir l’autonomia de les persones grans o amb discapacitat…
Import de les subvencions i límits: s’estableix en funció dels costos o despeses subvencionables:
 • Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat: 40% del pressupost protegible amb un màxim de 6.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de conservació de fonaments, estructura i instal·lacions d’electricitat, fontaneria i sanejament existents: 40% amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, patis i mitgeres amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic: 30% amb un màxim de 3.000 euros/habitatge.
 • Actuacions de millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat: 40% amb un màxim de 4.000 euros/habitatge.
El pagament de l’import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària, es tramita després de la justificació de les actuacions subvencionades.
Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l’Oficina Local d’Habitatge de la Ribera d’Ebre (plaça de Sant Roc, 2, 43740 Móra d’Ebre; tel. 977401851, a/e habitatge@riberaebre.org) o consulteu la pàgina següent: Agència de l’Habitatge de Catalunya
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: