Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre aprova la seva adhesió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE)

14 novembre 2014 · Noticies

1webEl ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aprovat la seva adhesió al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, i també els estatuts pels quals s’haurà de regir aquest organisme. L’aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern comarcal i del grup comarcal del PSC-PM i el vot en contra del grup comarcal d’Esquerra.

El text aprovat diu així:

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre neix amb la voluntat de donar continuïtat i consolidar les accions que els consells comarcals de les Terres de l’Ebre han desenvolupat durant els darrers 25 anys i que han estat encaminades a dotar de contingut i d’escala econòmica i tècnica suficient les competències locals en matèria ambiental. Les comarques de l’Ebre comparteixen trets socioeconòmics i ambientals i, per tant, les problemàtiques que en deriven són semblants. Això ha comportat la necessitat d’abordar aquests temes de la forma més integradora i cooperativa possible.

L’any 1992 els consells comarcals del Montsià i del Baix Ebre van constituir el Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), consorci inicialment creat per resoldre la problemàtica del mosquit al Delta de l’Ebre i que va anar evolucionant i prenent contingut fins a convertir-se en un instrument tècnic des d’on s’han sustentat les actuacions en salubritat pública, la gestió dels residus i de les aigües residuals, l’eficiència energètica i la gestió de determinats aspectes del paisatge i de l’entorn natural d’aquestes comarques, entre d’altres temàtiques d’actuació.

Per altra banda, l’any 1995 es va crear el Consorci per a la Gestió dels Residus del Montsià i l’any 2003 el Consorci de Residus del Baix Ebre (Rebé). Ambdós consorcis han desenvolupat, amb el suport tècnic del CODE, les competències en gestió de residus en els seus respectius àmbits comarcals. El Consorci de Residus del Montsià és titular de les instal·lacions del Mas de Barberans, fonamentals per articular un tractament dels residus eficient tècnicament i econòmicament competitiu; el Consorci de Residus del Baix Ebre és, per la seva banda, titular de la planta de transferència de l’Aldea, que pot incrementar l’eficiència en la logística dels residus del conjunt del territori.

A finals de la dècada del 2000 es van crear el Consorci per a la Gestió de la Serra de Cardó-Boix i el Consorci dels Espais Naturals de la Comarca del Montsià. Aquests consorcis, malgrat no haver estat mai plenament operatius, volien donar resposta a les problemàtiques dels espais d’interès natural des de l’àmbit local. El primer Consorci continua tenint una gran importància al constituir una de les tres zones del polinucli de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre.

Malgrat el camí recorregut, les comarques de l’Ebre s’han trobat en la necessitat de donar un nou impuls a les seves polítiques ambientals, amb la intenció de millorar la seva eficiència des del punt de vista administratiu, econòmic i tècnic. El nou Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, per tant, vol tenir aquests objectius com a rerefons. Des de l’òptica administrativa, permetent que es puguin simplificar les existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de serveis de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de caràcter prescindible. Avançar, doncs, amb els principis que inspiren el camí de l’eficiència en l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i economies d’escala que es crearan amb el nou Consorci possibilitaran la prestació dels diferents serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica. Així, doncs, el nou Consorci vol comportar l’extinció de, com a mínim, els consorcis citats anteriorment i, alhora, la intenció d’aglutinar en objecte i funcions la creació d’altres potencials figures de dret públic que, en aquesta voluntat d’eficiència, podrien resultar prescindibles.

Per tot l’anterior, el Consorci es vertebra amb cinc grans àrees de treball: la salubritat pública, la gestió dels residus, l’assistència tècnica a les administracions, l’entorn natural i territori i, per últim, la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, Ebrebiosfera. Alhora, el nou Consorci, com a òrgan de gestió territorial, també pretén caminar des de la pluralitat política. Per aquest motiu, és voluntat dels ens consorciats designar, a efectes de vot, els seus representants de ple dret a la junta general d’acord a la ponderació de 50% nombre de vots, 30% nombre d’alcaldies i 20% nombre de regidors de cada formació política present a l’ens consorciat d’origen. A banda, a efectes de mantenir la representació de la resta d’ens locals de l’àmbit, però també la ponderació territorial necessària, els alcaldes de l’àmbit consorciat que no siguin membres designats de ple dret també formaran part de la junta general, en aquest cas, amb veu però sense vot.

En resum, el nou Consorci és una nova aposta per avançar en la cultura de la cooperació; la interrelació entre administracions, entre àmbits territorials i entre disciplines tècniques per assegurar la correcta prestació dels serveis i la correcta assignació dels recursos i crear les condicions que puguin resoldre les problemàtiques ambientals existents a les comarques de l’Ebre, i també a l’exterior de les mateixes si així es requereix, contribuint a què el conjunt del territori trobi noves oportunitats per al seu desenvolupament social i econòmic.

S’acorda per MAJORIA ABSOLUTA del nombre legals de membres l’acord següent:

PRIMER. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre, així com aprovar inicialment els seus estatuts pels quals s’haurà de regir.

SEGON. Sotmetre a informació pública durant trenta dies l’acord anterior mitjançant la inserció dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes del Consell Comarcal.

TERCER. Designar els representants següents del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en el sí de la Junta General:

a)      Pel Grup Comarcal de Convergència i Unió els Srs Joan Piñol Mora, Sergi Fernández Estopà i Gil Martí Jové.

b)      Pel Grup Comarcal del Partits dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal la Sra. Noèlia Colomines Juan.

c)      Pel Grup Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal no en proposen.

QUART. Traslladar el llistat d’alcaldes i d’EMD existents als efectes escaients.

CINQUÈ. Fixar que en el cas que no es presentin al·legacions es consideri aprovat definitivament el present acord d’adhesió al Consorci.

SISÈ. Notificar aquest acord al Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i el Montsià (CODE), al Consorci de la Serra del Baix Cardó i del Tossal de Montagut, al Consell Comarcal del Montsià, al Consell Comarcal de la Terra Alta i al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: