Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta 4 línies d’actuació estratègica per fer front a la crisi econòmica

30 juny 2010 · Noticies

El passat mes de febrer es va aprovar per unanimitat de tots els partits una moció en què “les forces polítiques sotasignants, CiU, ERC FIC i PSC, considerem que l’actual situació de crisi requereix trobar punts d’entesa amb l’objectiu de superar les dificultats del moment i de promoure decisions que han de permetre millorar el present de la Ribera d’Ebre i projectar una imatge de futur en positiu, solida i construïda des del consens. Per tot això, acordem el següent programa, que marca les directrius de l’acció de govern del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre”.

Les línies presentades aquesta tarda durant el ple de l’ens comarcal es desenvoluparan des de d’ara fins al 2012, en alguns casos. El president del Consell, Bernat Pellisa, ha assenyalat que les línies presentades incorporen alguns elements que els donen valor afegit ( com per exemple la transversalitat d’algunes d’aquestes i, sobretot, el fet que totes, en conjunt, acabin desembocant en un canvi del paradigma econòmic de la comarca).

Les actuacions són:

– La construcció i posada en funcionament de la planta de triatge de Residus Sòlids Urbans, Planta de Compostatge i planta de valorització energètica de la Ribera d’Ebre

– Consolidació i creació de noves empreses cooperatives a la Ribera

– Navegació fluvial per l’Ebre amb i sense motor com eix vertebrador del desenvolupament turístic de la zona

– Augmentar l’autonomia personal de la gent gran que resideix al nuclis antics dels municipis. Perllongar l’autonomia de les persones dependents i cuidar als cuidadors

Aquestes actuacions venen acompanyades de dos idees força que sense arribar al nivell de concreció de les actuacions anteriors les complementen. Son dos elements vertebradors del canvi de paradigma apuntat més amunt. Es tracta de:

– La implantació de la Responsabilitat Social de les Empreses (RSE) a la comarca

– La formació ( tant des del vessant d’organitzar cursos com des les actuacions polítiques que s’han d’iniciar per tal de reclamar a la Generalitat i a l’empresa privada els graus i cicles vinculats al teixit empresarial de la comarca )

Les 4 LIACES del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre 2010-2012

I. Implantació d’una planta de triatge de Residus Sòlids Urbans, Planta de Compostatge i planta de valorització energètica

● Descripció :
– La planta de triatge de RSU i compostatge són instal•lacions previstes al Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals. La planificació inicial es millora amb l’adició d’una planta de valorització energètica utilitzant com a combustible la biomassa forestal.
– La potenciació de la valorització energètica de la biomassa permetrà donar valor afegit a la gestió forestal, propiciant així la creació de llocs de treball indirecte fruit de l’explotació forestal per alimentar el procés.

●Temporalització:
– Actualment el projecte es troba en la fase d’avantprojecte, previst de finalitzar a finals de juny de 2010. El projecte estaria finalitzat a finals de 2010. Es podria pensar en una posada en funcionament l’any 2012.

● Finançament:
– La inversió gira entorn els 25 milions d’euros, dels quals 14,5 ja són previstos al pla sectorial esmentat. El total s’assoliria amb la configuració d’una societat participada per inversió privada.
– Es preveuen uns 25 llocs de treball directes.

II. Consolidació i creació de noves empreses cooperatives a la Ribera d’Ebre

● Descripció:
– El cooperativisme agrari té una llarga tradició a la comarca. Aquesta línia d’actuació pretén aconseguir l’enfortiment de les cooperatives agràries, la consolidació de la resta i la creació de noves empreses dins d’aquest model amb l’objectiu de crear empreses més arrelades al territori.
– Actuacions a dur a terme segons el Pla de Dinamització Territorial de l’Economia Cooperativa a la Ribera d’Ebre: 1. Creació de noves cooperatives i consolidació de les existents, 2. Informació i difusió del model cooperatiu. 3. Treball en xarxa del sector cooperatiu (Cooperació en diferents projectes conjunts – comercialització de l’oli de la comarca a través de la marca Ribera d’Ebre- mitjançant la taula permanent del cooperativisme i la intercooperació amb altres territoris).
– Pla estratègic per a la millora de competitivitat del sector primari mitjançant la comercialització dels productes locals a través de la creació d’una central comarcal de vendes i confecció d’una WEB com a instrument de promoció i venda dels productes, sota la marca Ribera d’Ebre.

●Temporalització:

– De gener del 2010 al desembre del 2011.

● Finançament:

– Departament de Treball de la Generalitat (Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses).
– Recursos privats.

III. Navegació fluvial per l’Ebre amb i sense motor com eix vertebrador del desenvolupament turístic de la zona.

● Descripció:

– Promoció de la navegabilitat amb i sense motor pels trams del riu Ebre que passen per la nostra comarca. D’aquesta manera, es vol potenciar un dels actius turístics més importants de la Ribera d’Ebre.
– Entre les actuacions que s’engegaran per donar a conèixer aquest atractiu turístic destaca la publicitat en els diferents mitjans de comunicació i cartells publicitaris en llocs estratègics. S’estudiarà la possibilitat d’incloure publicitat a Internet.
– L’objectiu d’aquesta actuació és incrementar el número de persones que accedeixen a aquest actiu turístic.

● Temporalització:

– Des de juny de 2010 fins a octubre de 2010.

● Finançament:

– Recursos propis.
– Patronat de Turisme.
– Sector privat.

IV. Augmentar l’autonomia personal de la gent gran que resideix al nuclis antics dels municipis. Perllongar l’autonomia de les persones dependents i cuidar als cuidadors

● Descripció:
– L’evolució demogràfica de la comarca situa les llars de un bona part de la població de més de 65 anys en els nuclis antics. Es tracta d’habitatges amb nombroses barreres arquitectòniques (com ara la manca d’ascensors o la disposició en una sola planta dels elements indispensables de la llar ) que provoquen que aquest grup de població pugui quedar aïllat socialment. De fet, en aquest moments els Departament d’Acció Social a comptabilitzat un total de 260 persones a la comarca que podrien acollir-se a aquest ajut.
– Cal un treball directe ( porta a porta ) amb aquestes persones per assessorar-les respecte les ajudes existents per millorà la situació ja sigui en l’àmbit arquitectònic i social.
– Ja funcionen alguns dels recursos necessari per cobrir aquesta línia, com per exemple l’ajuda a domicili, la Teleassitència, el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT), el Transport adaptat, Puja escales elèctric.
– En aquest sentit, es preveu potenciar la creació de grups d’ajuda mútua de familiars cuidadors i potenciar programes de voluntariat social.
– Per tot l’anterior, es creu necessari la creació d’una plaça ( mitjançant un pla d’ocupació ) per que treballi aquest qüestió transversal ( inclouria els departaments d’Acció Social, Dona, Habitatge i Dinamització econòmica). El perfil més adequat seria el d’un/a terapeuta ocupacional ( equival a una diplomatura i està reconegueda oficialment ).

● Temporalització:
– A partir de 2011.

● Finançament:
– Departament de Treball.

A partir de la seva presentació, s’ ha obert un període quinze dies per que els diferents grups polítics estudiïn les actuacions i facin aportacions, per tal d’aprovar-les amb el suport de totes les forces polítiques.

En la sessió plenària d’avui també s’han aprovat les rebaixes de les retribucions econòmiques tant dels representants polítics com dels funcionaris i personal laboral de l’ens. En total, i fins a final d’any, les dues mesures suposaran 42.000 euros que aniran destinats a amortitza préstecs.

També en el ple d’avui ha pres possessió del càrrec el regidor del PSC de Vinebre, Eduard Porta.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: