Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Convocatòria del primer concurs de la imatge de la marca “Ribera d’Ebre”

14 juliol 2008 · Noticies

BASES:

1. Aquest concurs està destinat a guardonar l’elaboració de la imatge de la marca “Ribera d’Ebre” que serà utilitzada en les actuacions diàries del Consell Comarcal i en la seva publicitat institucional. Les especificacions i criteris de disseny seran les fixades en l’Annex I..

2. Els participants no tenen cap tipus de limitació per edat, origen ni procedència.

3. Cada participant podrà aportar un màxim de dues obres que es lliuraran sense signatura. En cas de ser l’obra guanyadora es podrà signar. Les obres aniran acompanyades d’una sol•licitud que facilitarà el propi Consell Comarcal. Cada obra es lliurarà en un sobre tancat amb el nom de l’obra a l’exterior, aquest sobre inclourà l’obra i s’hi ha d’adjuntar un altre sobre tancat on consti, a l’exterior, el nom de l’obra i, a l’interior, el nom i cognoms, adreça, telèfon i edat del/la concursant.

4. La tècnica és lliure però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quatricomia i escala de grisos. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal•litzades, fluorescents, relleus o volums enganxats. Les obres presentades tindran caràcter original definitiu.

Cada participant haurà de presentar els originals següents:

Un original de la marca, normalitzat amb proves de reducció i de negatius presentat en color i b/n sobre un format A-4 amb suport rígid.

Una còpia de la marca en format digital (vectorial i raster) on figurin els tipus de lletra (fonts) utilitzat

5. El treballs s’hauran de lliurar davant el Registre General del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Pl. Sant Roc, 2 de Móra d’Ebre de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i des del 14 de juliol fins el 30 de setembre de 2008. Igualment es poden lliurar a mà o bé mitjançant qualsevol altre procediment habitual, sempre amb el ports pagats. Si s’opta per aquest sistema de tramesa s’haurà de fer constar a l’embalatge la referència: Concurs imatge de marca Ribera d’Ebre.

Els dissenys hauran d’anar referenciats al dors amb un pseudònim, el qual ha de figurar també a l‘exterior d’un sobre tancat a dins el qual s’hi ha de fer constar el nom, els cognoms, DNI, l’adreça per a notificacions i telèfon.

6. La resolució del Concurs tindrà lloc durant la primera quinzena d’octubre de 2008.

7. L’obra guanyadora quedarà en propietat del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i s’utilitzarà per a la promoció turística i institucional de la Ribera d’Ebre.

8. L’obra guanyadora i els seus drets d’ús quedaran en propietat del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. L’autor cedirà en exclusiva i irrevocablement el dret de reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, inclosa la seva difusió publicitària. Igualment es podran realitzar les modificacions necessàries per a la seva adaptació als suports, tècniques i mides que calgui.

9. Les obres no premiades es podran recollir a partir del dia 15 de novembre de 2008 a la seu del Consell Comarcal de 8 a 15 hores, en el cas que transcorregut 1 mes i no s’hagin recollit s’entendrà que es renuncia a l’obra, per la qual cosa es procedirà a la seva destrucció.

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre no es fa responsable dels desperfectes o danys que es puguin produir o ocasionar a les obres.

10. El guanyador/a del concurs rebrà un premi en metàl•lic de 750,00 euros, dels qual s’efectuaran les retencions corresponent d’acord amb la normativa tributària vigent.

11. Formarà part del jurat les persones següents:

President: el president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre o persona en qui delegui.
Vocals: el conseller de l’àrea de turisme, el gerent, el dinamitzador econòmic i un tècnic del departament informàtic.

El Jurat també podrà comptar amb altre personal expert i dins el món del disseny.

12. El jurat premiarà l’obra que, al seu criteri, es distingeixi per: la qualitat, l’originalitat, la tècnica, la seva idoneïtat com a marca identificativa i la seva expressivitat com a destinació turística.

En tot cas els membres del jurat i d’acord amb el seu criteri podran declarar desert l’esment premi si consideren que el nivell de les obres presentades no s’adequa als criteris establerts per les presents bases.

13. El lliurament del premi es durà a terme a la seu del Consell Comarcal durant el mes de novembre.

14. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, i de tota reclamació per drets d’imatge. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat nomenat a l’efecte.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: