Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Celebració del Ple del Consell Comarcal el passat 31 d’octubre

5 novembre 2007 · Noticies

L’ordre del dia del Ple va ser el següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 10/2007, de 26/9/2007.

2. Presa de coneixement i establiment de les normes de funcionament del Consell d’Alcaldes de la comarca. Aquest òrgan es reunirà almenys un cop cada tres mesos, i s’hi convocarà també als representants dels nuclis de Darmós i de la Serra d’Almos, amb veu però sense vot.

3. Nomenament dels representants en altres ens en què participa el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Aquests ens són: la Comissió d’Escolarització d’Educació Secundària Obligatòria del municipi de Móra d’Ebre (on es va nomenar a Josep Solé Arnal com a representant titular del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i a Pere Muñoz com a representant suplent); l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, AIE (on es va nomenar a Josep Solé Arnal com a representant); el Consorci per a l’Execució del Pla de Dinamització Turística de les Terres de l’Ebre (on també Josep Solé Arnal representarà el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre); el Consell de Marca del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (on va ser nomenat Òscar Bosch coma representant); la Comissió de Seguiment de l’Embassament de Flix (on es va nomenar representants a Josep Solé Arnal com a titular i Òscar Bosch com a suplent en aquesta Comissió); la Comissió de Seguiment del Telecentre corresponent al Conveni DURSI (on el representant serà Josep Solé Arnal); la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (on els representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre seran Josep Solé Arnal i Antoni Borrell, i Jordi Borràs serà el tercer representant); la Comissió Local d’Informació de les Centrals Nuclears d’Ascó I i II (on serà Joan Launes el titular en aquesta comissió); i la Comissió Mixta de Seguiment del Finançament i Execució de les obres de la Xarxa Viària del PENTA (on serà representant titular José Luis Aparicio i serà suplent Pere Muñoz).

4. Aprovació de les Bases que han de regir la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2007, a executar l’any 2008.

5. Aprovació de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2007-2008, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2007-2008.

6. Aprovació de l’addenda al conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la delegació de competències quant a la gestió del servei de transport escolar i per a la gestió del servei escolar de menjador i altres prestacions en matèria d’ensenyament.

7. Aprovació de la integració del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consorci de Serveis Mediambientals de les Terres de l’Ebre, (CODE). Els representants titulars del Consell Comarcal en aquest organisme són Josep Solé Arnal i Antoni Borrell, així com Òscar Bosch i Pere Muñoz són els representants suplents.

8. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost de 2007 núm. 4/2007, per suplement de crèdit del pressupost de depeses i baixa de previsió del pressupost d’ingressos a càrrec del romanent de tresoreria de lliure disposició.

9. Ratificació de decrets de Presidència, en què s’accepta una subvenció concedida per l’Institut català de les Dones per a dur a terme el Servei d’Informació i Atenció a les Dones; s’aprova la contractació per màxima urgència d’una educadora familiar i una tècnica mediambiental; s’aprova el projecte de Taller d’Ocupació Ribera IV, i el Consell Comarcal s’acull a la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les zones de muntanya.

10. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència, Resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Junta de Govern Local.

11. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: Informacions de Presidència.

12. Precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: