Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal

22 setembre 2005 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha efectuat aquest dijous 22/9/2005, a les 18.00 hores, una reunió plenària ordinària. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’han aprovat les actes de les sessions núm. 7/2005, de 25/7/2005 i 8/2005, de 4/8/2005.

2. S’ha aprovat per 10 vost a favor (PM i ERC) i 8 abstencions (CiU) el nomenament dels representants i presa de coneixement dels membres de les diverses àrees comarcals i altres ens en què participa el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre motivats pel canvi de presidència produït el mes d’agost al Consell Comarcal. D’aquesta manera, el president comarcal, Josep Solé Arnal, assumix la presidència en diversos òrgans que ostentava el president sortint, Pere Muñoz Hernàndez.

El president comarcal, Josep Solé Arnal, assumix les presidències de la Comissió de Govern comarcal, de la Ponència Ambiental de la Ribera d’Ebre, del Consell Consultiu de la Gent Gran de la comarca, i de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Ribera d’Ebre. A la Comssió Especial de Comptes s’ha nomenat president Josep Solé Arnal i el conseller Fermí Pallisé Martín ocuparà el lloc que deixa vacant Enric Benavent Ferran. A la Junta del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta assumix la presidència Josep Solé Arnal i Pere Muñoz Hernàndez passa a ser el representant del Consell Comarcal en aquest consorci.

S’ha donat compte del nomenament dels vicepresidents comarcals: Pere Muñoz Hernàndez (vicepresident primer, ERC), Antoni Borrell Vives (vicepresident segon, ERC) i Antoni Pujals Teixidó (vicepresident tercer, PM).

El president comarcal, Josep Solé Arnal, s’integra als òrgans de govern del Grup Sagessa i els consellers Bernat Pellisa i Antoni Pujals, al Consell Rector d’aquesta empresa, i ha sigut nomenat representant del Consell a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre i a l’Agrupació de Promoció del Port de Tarragona..

3. S’han aprovat les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2005-2006, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2005-2006.

4. S’han aprovat les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2005/2006 i aprovació de les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2005/2006.

5. S’han aprovat per 10 vost a favor (PM i ERC) i 8 abstencions (CiU) els comptes generals comarcals corresponents a l’exercici de 2004.

6. S’ha aprovat el conveni d’encàrrec de gestió entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, relatiu a l’oficina d’habitatge existent a l’entitat. Aquest conveni és anual i es destina a l’atenció de les consultes sobre habitatge de protecció oficial i de rehabilitació d’habitatges als municipis de la comarca. El conveni implica el traspàs d’una partida de 21.000 euros al Consell Comarcal per al manteniment d’una plaça de tècnic superior.

7. S’ha aprovat la inclusió dins el programa de cofinançament del Fons europeus de desenvolupament regional FEDER anualitat 2006, de l’actuació comarcal titulada Projecte d’intervenció pel desenvolupament turístic del Camí de Sirga, per a la dinamització del patrimoni de la Ribera d’Ebre. Aquest projecte està pressupostat en 200.000 euros, que es destinaran a la senyalització dels actius de tots els municipis de la comarca.

8. S’ha aprovat la fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2005-2006.

9. S’ha aprovat una moció per a la reforma parcial del Reglament del Registre Civil per a realitzar les inscripcions de la Secció III, defuncions, al Registre Civil Municipal corresponent al domicili de la persona difunta. Aquesta moció pretén impulsar les modificacions legislatives adients per tal que les persones difuntes en hospitals, geriàtrics i centres assistencials puguin ser inscrites al Registre Civil del municipi on habitualment residixen, per evitar molèsties als seus gfamiliars a l’hora d’efectuar tramitacions administratives, etc.

10. S’ha aprovat una moció presentada per Unió de Pagesos sobre la crisis del sector productor fructícola de Catalunya. També s’ha aprovat una moció presentada pel grup de CiU sobre la crisis del sector productor fructícola a la Ribera d’Ebre.

11. S’ha aprovat l’addenda econòmica al conveni anual que mantenen el Departament d’Educació de la Generalitat i el Consell Comarcal de delegació de competències en matèria de transport, menjadors i altres prestacions en matèria d’ensenyament. L’addenda fixa una aportació d’1.231.286,22 euros al Consell Comarcal per poder finançar els serveis conveniats.

12. S’han ratificacat els decrets de Presidència 66, 75, 76 i 84 de 2005.

13. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, s’ha donat compte al ple dels decrets de Presidència del 65 al 86 de 2005, a les resolucions de Gerència de la 75 a la 81 de 2005, i de de l’acta 7/2005 de la Comissió de Govern comarcal.

14 En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, el president ha donat informacions sobre la campanya turística a la comarca, el conveni col·lectiu dels treballadors del Consell Comarcal i la celebració de diverses activitats, fires i jornades a la comarca.

14. Els consellers comarcals han pres coneixement de la renúncia presentada per Joan Enric Benavent Ferran (PM) al càrrec de conseller del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a causa d’un acord intern del grup de Progrés Municipal.

16. El ple ha finalitzat amb un torn obert de precs i preguntes en què, entre d’altres temes, s’ha parlat del rec dels Guiamets i del servei d’ADSL.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: