Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal

23 desembre 2004 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre s’ha reunit avui, 23 de desembre, i ha adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 10/2004, de 18/11/2004.
2. S’ha aprovat l’adhesió del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al conveni marc per a l’adhesió dels ens locals entre la Junta de Residus i la Societat Ecoembalajes España, SA (ECOEMBES), pel qual s’estableix el sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos. Mitjançant aquest conveni el Consell Comarcal delega al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta la possibilitat de rebre una compensació econòmica en funció de la gestió del volum dels residus d’envasos recollits a la comarca.
3. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per a la coordinació i dinamització de les polítiques esportives de caràcter comarcal. Aquest conveni regula dos aspectes: 1) el programa de revisions medicoesportives que efectuen els esportistes de la comarca a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, amb un límit de 750 revisions anuals i un màxim d’aportació per part del Consell Comarcal de 6.806 euros, i 2) el traspàs al Consell Esportiu de les ajudes que rebi el Consell Comarcal de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per a polítiques esportives de caire comarcal.
4. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Unió de Sindicats Intercomarcals de Comissions Obreres a Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la realització de pràctiques en els seus centres dependents en relació amb programes d’immigració. Mitjançant aquest conveni, els treballadors del Consell Comarcal es formaran en matèria d’immigració en centres dependents de CCOO.
5. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Assistència i Gestió Integral (AGI), i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a víctimes de violència domèstica. Aquest conveni regula la posada en disposició del Consell Comarcal d’un habitatge per a l’acolliment de les víctimes de la violència domèstica de la comarca. El Consell Comarcal efectuarà una aportació anual a AGI de 884 euros anuals en concepte de lloguer de l’habitatge i una aportació diària per a l’acolliment de dones maltractades i els seus fills. Aquesta aportació diària serà de 37 euros per cada dona acollida amb un màxim de dos fills, i de 49 euros diaris per a l’acolliment d’una dona amb més de dos fills al seu càrrec.
6. S’ha aprovat el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per al manteniment de l’Oficina de Gestió de la Rehabilitació i per al Desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament durant l’any 2004. El Departament traspassarà al Consell Comarcal, mitjançant aquest conveni, la mateixa aportació econòmica que va efectuar l’any 2003 més un escreix del 2,5%.
7. S’ha aprovat per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 9 abstencions (CiU) la proposta de modificació del conveni entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre pel qual es fixen els termes de delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals. Aquestes modificacions s’han aprovat perquè en els últims mesos s’han implantat nous sistemes de recollida i valoració de residus municipals a diferents poblacions de la comarca. Això implica la inclusió de nou propostes de modificació al conveni que manté el Consell Comarcal amb els ajuntaments de la comarca per aquest concepte.
8. S’ha aprovat inicialment per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 9 en contra (CiU) el pressupost comarcal general i la plantilla de personal per a l’exercici de 2005. El pressupost de l’ens és de 3.988.820,56 euros.
9. S’ha nomenat com a representant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece) el conseller comarcal Sr. Jordi Borràs (CiU). També s’ha nomenat el conseller comarcal Jordi Jardí (CiU) com a suplent del primer.
10. S’han aprovat les Bases reguladores per a la declaració i protecció dels béns d’interès etnològic de la comarca. A través d’aquestes bases es determinaran els criteris i es regularà la declaració de festes d’especial interès comarcal.
11. S’ha aprovat una moció presentada pel grup d’ERC de suport a la selecció catalana d’hoquei sobre patins i al conjunt de seleccions esportives catalanes.
12. S’han ratificat els decrets de Presidència següents: 114, 118, 122 i 123 de 2004.
13. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, s’ha donat compte dels decrets de Presidència, del 112 al 127 de 2004, i a les resolucions de Gerència de la 148 a la 169 de 2004.
14. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, el president ha informat de diferents qüestions de l’actualitat i d’agenda comarcal, i del recent nomenament del conseller comarcal Joan Josep Duran (ERC-AM) com a president del Centre de Normalització Língüística de les Terres de l’Ebre. En l’apartat de precs i preguntes, el conseller comarcal Josep M. Sarroca (CiU) ha presentat la seua renúncia al càrrec per motius professionals.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: