Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la reunió ordinària del Ple del Consell Comarcal del 26 de juliol

27 juliol 2004 · Noticies

El Ple Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha celebrat avui una sessió ordinària. Els acords han sigut els següents (si no es diu res, per unanimitat):

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 6/2004, de 10/06/2004.

S’han aprovat les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2004-2005, i de les bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2004-2005.

S’han aprovat les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar, per motius socioeconòmics o geogràfics, a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2004/2005 i aprovació de les bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2004/2005.

S’ha aprovat el conveni entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Fundació Bosch i Gimpera per a la realització d’una investigació titulada “Projecte d’intervenció per al desenvolupament turístic del Camí de Sirga”. El conveni preveu una aportació de 12.000 euros a la fundació per a la realització de la investigació esmentada i un termini d’execució de dos mesos a partir de la data de signatura del conveni.

S’ha aprovat el conveni regulador de cooperació i d’execució entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, referent a la prestació de determinats serveis de neteja viària. Aquest conveni regula les condicions en què el Consell Comarcal oferirà la prestació del servei de neteja de carrers mecanitzada als ajuntaments de la comarca. El conveni estableix diferents freqüències d’utilització als ajuntaments interessats, amb diferents imports segons la utilització, fins a un màxim de 24.000 euros anuals.

S’ha aprovat inicialment, per 10 vots a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU), l’expedient de modificació 2/2004, del pressupost del Consell Comarcal per al 2004, mitjançant suplement i habilitació finançat pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2003. Aquesta modificació afecta un import de 210,066,04 euros.

S’ha aprovat la convocatòria i les bases dels concursos-oposició de les vacants incloses dins l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al 2004. A través d’aquesta convocatòria es convoquen tres places d’administratiu pel sistema de promoció interna, i una d’auxiliar administratiu, una d’arquitecte (jornada parcial), una de treballador social i una d’educador social pel sistema de concurs oposició lliure.

S’han ratificacat els decrets de Presidència 47, 50, 51 i 52/2004.

S’ha aprovat l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals. Aquest conveni permetrà al Consell Comarcal efectuar diverses gestions amb l’agencia estatal esmentada per via telemàtica.

En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’han aprovat els decrets de Presidència del 42 al 54/2004, les resolucions de Gerència de la 62 a la 81/2004, i les actes de les sessions de la comissió de govern comarcal de la 5 a la 7/2004.

El ple ha finalitzat amb el torn de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, a través del qual s’han fet públiques diverses informacions de Presidència i s’ha establert un torn obern de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: