Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la reunió ordinària del Ple del Consell Comarcal

15 gener 2004 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha celebrat avui, 15 de gener de 2004, una sessió ordinària. Els principals acords adoptats han sigut els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 10/2003, de 4/12/2003.
2. S’ha aprovat inicialment el pressupost comarcal general i la plantilla del personal per a l’exercici de 2004 amb 10 vots a favor (ERC i PM) i 8 abstencions (CiU). El pressupost té un import total de 4.140.705,00 euros. En l’apartat d’ingressos, el capítol més destacat és el 4 (transferències corrents) amb 2.668.284,59 euros, seguit del capítol 3 (ingressos per serveis) amb 1.411.822,91 euros, i el capítol 7 (transferències de capital), amb 140.452,00 euros.

Quant a despeses, el capítol 2 (despeses per serveis) és el més destacat, dotat amb 2.302.587,51 euros, seguit del capítol 1 (personal), amb 1.207,341,86 euros; el capítol 4 (transferències corrents), 307.037,32 euros; el capítol 7 (transferències de capital), 138.424,15, i el capítol 6 (inversions), 138.000,00 euros. Els recursos del capítol 6 es destinaran bàsicament al projecte d’ampliació de les oficines dels serveis del Consell Comarcal.

El pressupost de 2004 ha sofert una variació percentual de -20,57 respecte al de 2003, això es deu, basicament, al fet que s’està a l’espera que la Generalitat aprovi les dotacions per a la comarca de la Ribera d’Ebre del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) i de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT). És de preveure que durant l’any en curs es suplementaran les partides obertes del capítol 6 del pressupost de despeses amb els recursos que arribin amb càrrec als programes esmentats.

El pressupost ha estat defensat pel conseller comarcal Joan Enric Benavent (PM).

3. S’ha aprovat impugnar la declaració d’impacte ambiental del transvasament del riu Ebre aprovada mitjançant la resolució del secretari general de Medi Ambient de 31 d’octubre de 2003, publicada en el BOE núm. 262, d’1 de novembre de 2003. Impugnar la resolució de 13 de novembre de 2003, de la Secretaria d’Estat d’Aigües i Costes, d’aprovació del projecte de les transferències autoritzades per l’art. 13 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional. I s’ha aprovat apoderar a aquest efecte els lletrats Lluís-Xavier Toldrà Bastida, Alexandre Peñalver i Cabré, i Agustín Sànchez Bacardit, i als procuradors de Madrid D. Federico José Olivares Santiago, José Luis Ferrer Recuero i María Encarnación Alonso León, i la procuradora de Barcelona Núria Suñé Peremiquel.

4. S’ha ratificat el decret de Presidència 118/2003, d’acceptació d’una subvenció del Departament de Treball de la Generalitat per al finançament d’un agent d’ocupació i desenvolupament local.

5. S’ha donat compte dels decrets de Presidència, del 113/2003 al 2/2004; les resolucions de Gerència, de la 112 a la 217/2003, i les actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal números 10 i 11 de 2003.

6. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, informacions de Presidència i precs i preguntes, cal destacar que el conseller comarcal Òscar Bosch (PM) ha donat compte de l’organització de la Festa Comarcal de la Clotxa, el pròxim dia 25, a les 11 h, a Móra la Nova.

Móra d’Ebre, 15 de gener de 2004

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: