Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Resum dels acords del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

5 desembre 2003 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha celebrat avui sessió ordinària. Els principals acords adoptats han sigut els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 9/2003, de 14/10/2003.

2. S’ha aprovat l’expedient de contractació de l’actuació inclosa dins del Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya, anualitat 2003, titulada “Equipament per als serveis municipals de neteja viària”, consistent en l’adquisició de tres màquines de neteja, una de mida petita, d’1,9 metres cúbics de capacitat, per a actuar en carrers estrets, i altres dos de mida mitjana, de 2,5 metres cúbics de capacitat.

3. S’ha aprovat l’expedient de contractació de l’actuació inclosa dins del programa Extranet de les Adminsitracions Catalanes (EACAT), titulada “Centre de serveis integrats amb banda ampla tipus satèl·lit per als municipis que no en tenen. Projecte pilot”, pressupostada en 393.306,00 euros. Inclou el subministrament de la xarxa informàtica, l’adquisició de material de la xarxa informàtica, l’equipament informàtic i la conectivitat.

4. S’ha aprovat la liquidació de les quotes municipals de cofinançament dels serveis socials comarcals, any 2003, d’acord amb la població de dret de cadascun dels municipis de la comarca a data 1 de gener de 2002, segons la relació aprovada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), per un import total de 18.406,88 euros, a raó d’1,2034 euros per habitant.

5. S’han aprovat els projectes de convenis de cooperació entre el Consell Comarcal i els catorze ajuntaments de la comarca, de regulació de continguts obligacionals mutus que se’n derivaran de la presentació i, si s’escau, l’execució de l’actuació “Pla desenvolupament de la comarca de la Ribera d’Ebre, FEDER 2004-2005” del període Feder 2000-2006.

6. S’ha aprovat per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 8 en contra (CiU) la modificació de la clàusula 6a del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de la comarca per al cofinançament del servei públic comarcal de gimnàstica per a la gent gran. Aquesta modificació fixa l’aportació dels ajuntaments en 450 euros per grup i any.

7. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Rasquera per al cofinançament del servei públic comarcal de gimnàstica per a la gent gran, amb el qual l’Ajuntament de Rasquera s’afegeix als municipis que organitzen aquesta activitat.

8. S’han aprovat les Bases d’atorgament de subvencions als ajuntaments de la comarca per a la instal·lació i posada en funcionament del maquinari i programari per a la implantació informàtica de les noves tecnologies.

9. S’ha aprovat la proposta de modificació de la clàusula 11a 3. del conveni entre els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, pel qual es fixen els termes de la delegació de les competències en matèria de gestió de residus municipals. Aquesta modificació suposa una actualització del nombre d’habitants de cada municipi en referència a l’última data oficial per al càlcul del repartiment de costos de recollida i transport d’escombraries.

10. S’ha aprovat el conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per al manteniment de l’oficina de gestió de la rehabilitació i per al desenvolupament de les tasques d’informació i assessorament durant l’any 2003. Aquest conveni suposa una aportació màxima de 23,500,00 euros anuals per part del Departament, en funció de la justificació del Consell Comarcal.

11. S’ha aprovat una moció en relació amb la situació en què es troben els vidus i vídues a Catalunya, defensant les accions efectuades pel govern de la Generalitat d’atorgar una prestació social anual de 289 euros per als vidus amb rendes inferiors als 6.924 euros any i sol·licitant la millora d’aquestes pensions.

12. S’ha aprovat una moció en defensa del dret civil català i de reconeixement de la competència exclusiva de la Generalitat en aquesta matèria.

13. S’han ratificat els de decrets de Presidència urgents.

14. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, s’han ratificat diversos decrets de Presidència, resolucions de Gerència, i actes de les sessions de la Comissió de Govern Comarcal.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: