Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Acords del Ple del Consell Comarcal de 4 de setembre

4 setembre 2003 · Noticies

Avui s’ha celebrat sessió plenària extraordinària del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. S’han adoptat els acords següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió anterior, 7/2003, de 2/08/2003, constitutiva.

2. Els consellers han pres coneixement de les resolucions de la Presidència en matèria de nomenaments de vicepresidents, de membres de la Comissió de Govern, i l’establiment del cartipàs comarcal de govern.

Han sigut nomenats vicepresidents Josep Solé i Arnal (primer), Antoni Borrell Vives (segon) i Antoni F. Pujals Teixidó (tercer).

S’han nomenat els membres de la Comissió de Govern comarcal: Josep Solé Arnal, Antoni F. Pujals Teixidó, Fermí Pallisé Martín, Joan Josep Duran Miró, Fidel Ciurana Chortó i Antoni Borrell Vives.

S’han crear les següents àrees de govern:

a)Àrea de Turisme, Fires i Esports. Tutular, Òscar Bosch i Pujol.

b)Àrea de Comerç, Indústria, Consum, Dinamització Econòmica, Hisenda i Oficina
al Consumidor. Titular: Joan Enric Benavent Ferran.

c)Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural. Titular: Bernat Pellisa i Sabater.

d)Àrea de Cooperació Municipal, Règim Interior i Serveis Tècnics. Titular: Fermí Pallisé Martín.

e)Àrea de Patrimoni Cultural, Cultura, Comunicacions, Premsa i webs. Titular: Joan Josep Duran Miró.

f)Àrea de Medi Ambient, residus, centres de tractament i deixalleries. Titular: Fidel Ciurana Chortó.

g)Àrea de Noves tecnologies, benestar i família, sanitat i migració. Titular: Antoni Pujals Teixitó.

h) Àrea d’Ensenyament i Joventut. Titular: Antoni Borrell i Vives.

S’han constituït les següents conselleries generals:

a) Conselleria General Socioeconòmica, amb Òscar Bosch Pujol com a titular, a la qual se li assignen les funcions de direcció política, coordinació i impuls en les matèries de Turisme, Comerç i Agricultura, i en particular, les funcions de direcció política, coordinació i impuls de les següents àrees:
Àrea de Turisme, Fires i Esports. Àrea de Comerç, Indústria, Consum, Dinamització Econòmica, Hisenda, Oficina al Consumidor. Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural.

b) Conselleria General de Serveis a les Persones, amb Joan Josep Duran Miró de titular, a la qual se li assignen les funcions de direcció política, coordinació i impuls de les següents àrees:
Àrea de Patrimoni Cultural, Cultura, Comunicacions, Premsa i Webs.
Àrea de Medi Ambient, Residus, centres de tractament i deixalleries.
Àrea de Noves Tecnologies, Benestar i Família, Sanitat i Migració.

També s’ha donat compte que es confereix una delegació específica a favor del conseller Fermí Pallisé i Martín, el qual, sota la direcció de la Presidència, exercirà la responsabilitat de l’àrea de Cooperació Municipal i de Règim Interior, i segon, la supervisió i seguiment dels programes de subvencions que la corporació gestiona o pugui gestionar. I de la ratificació de Joan Launes i Vilagrasa en l’exercici del càrrec de Dinamització Socioeconòmica del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

3.El Ple ha aprovat la que el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre celebrarà sessió ordinària durant la primera quinzena de cada mes, en dia hàbil.

4. El Ple ha aprovat, amb 10 vots (PSC-PM i ERC-AC) a favor i 9 (CiU) en contra, delegar en la Comissió de Govern Comarcal les següents competències:

a) L’exercici d’accions judicials i administratives, i la defensa de la corporació.
b) La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
c) Les contractacions de tota classe, quan el seu import superi la capacitat contractual atribuïda al president i no hagi estat atribuïda expressament al gerent, d’acord amb la distribució de competències en matèria de contractació que estableixin les bases d’execució del pressupost.
d) L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva contractació.
e) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
f) Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal amb subjecció a les normes reglamentàries que dicti l’Estat en aplicació de l’autorització conferida a l’article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
g) Aprovar les bases que han de regir el concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes que dicti l’Estat, segons l’establert en els articles 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i resoldre motivadament els concursos que es refereix l’article 102.2 de la mateixa Llei.
h) L’autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l’entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat de l’esmentat personal per a l’exercici d’activitats de l’entitat local a què es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
i) L’aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades. que suposin o no transferència de fons del Consell a l’esmentada entitat, sempre que el seu import sigui inferior a 15.025,30 euros anuals. Resten exclosos els convenis que suposin transferència de funcions o d’activitats entre administracions públiques, l’aprovació de les quals és del Ple de la corporació.
j) La sol·licitud de qualsevol tipus d’ajut o subvenció destinada al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i adreçada a qualsevol entitat pública o privada.
k) L’alienació de patrimoni, que no excedeixi del 20% per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
l)La competència per establir i modificar preus públics a què es refereix l’article 48 de la Llei 39/1988, de 28/12/1988, reguladora de les hisendes locals.
La Comissió de Govern es reunirà els dijous.

5.S’ha pres en coneixement de la constitució dels grups polítics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre següents:

Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal, el qual resta constituït de la següent manera: consellers que l’integren: consellers Pere Muñoz i Hernández, Joan Josep Duran i Miró, Antoni Borrell i Vives, Fidel Ciurana i Chortó i Bernat Pellisa i Sabater, i pel qual es designa portaveu al senyor Pere Muñoz i Hernández, i portaveu suplent, al Sr. Joan Josep Duran i Miró.

Progrés Municipal, el qual resta constituït de la següent manera: consellers que l’integren: Josep Solé i Arnal, Òscar Bosch Pujol, Joan Enric Benavent i Ferran, Antoni Pujals i Teixidó i Fermí Pallisé Martín i pel qual es designa portaveu al senyor Josep Solé i Arnal, i com a portaveu suplent, al Sr. Òscar Bosch i Pujol.

Convergència i Unió, el qual resta constituït de la següent manera: consellers que l’integren: Santiago Campos i Piñol, Josep Pasqual Bellmunt i Solé, Jordi Borràs i Ollé, Josep Bru i Pujol, Josep Antoni Guiu i Rius, Gil Martí i Jové, Josep Maria Sarroca i Montagut, Francisco Acero i Piñol i Jordi Jardí i Pinyol, i pel qual es designa portaveu al senyor Santiago Campos i Piñol, i com a portaveu suplent, al Sr. Jordi Jardí i Pinyol.

6.S’ha pres en coneixement l’establiment de les normes de funcionament del Consell d’Alcaldes de la comarca.

7.S’ha aprovat el nomenament de membres de la Comissió Especial de Comptes: Jordi Borràs i Ollé (CiU), Antoni Joan Borrell i Vives (ERC-AM) i Joan Enric Benavent i Ferran (PSC-PM).

8.S’ha aprovat nomenar Josep M. Insausti Solé com a gerent del Consell Comarcal.

9.S’ha aprovat per 10 vots a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) la fixació de retribucions i d’indemnitzacions per assistències i especial dedicació.

10.S’ha aprovat per 10 vots a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) nomenar els representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta: Pere Muñoz i Hernández, en la seva qualitat de president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i perquè exerceixi la Presidència del Consorci. Josep Solé i Arnal amb el suplent, Òscar Bosch i Pujol. Fidel Ciurana i Chortó, amb el suplent, Bernat Pellisa i Sabater. Antoni Joan Borrell i Vives, amb el suplent, Antoni Francesc Pujals i Teixidó.

11.S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament dels representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consell de Govern del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques: Fermí Pallisé i Martín amb el suplent, Joan Josep Duran i Miró. Joan Enric Benavent i Ferran, amb el suplent Fidel Ciurana i Chortó. Òscar Bosch i Pujol, amb el suplent, Bernat Pellisa i Sabater.

12.S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament d’un representant del Consell Comarcal al Patronat del Castell de Miravet: Joan Josep Duran i Miró i com a suplent el Òscar Bosch i Pujol.

13.S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament de representants del Consell Comarcal al Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre: Òscar Bosch i Pujol, Josep Solé i Arnal i Antoni F. Pujals i Teixidó.

14. S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament de membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Ribera d’Ebre: Pere Muñoz i Hernández, i Antoni F Pujals i Teixidó, Bernat Pellisa i Sabater, i Antoni Joan Borrell i Vives, com a membres vicepresidents.

15.S’ha nomenat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) els representants del Consell Comarcal a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre. En primer lloc, s’ha aprovat proposar a la Presidència de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre el nomenament com a membres del Consell Rector, Pere Muñoz i Hernández, Òscar Bosch i Pujol, i Antoni Borrell i Vives com a suplents, respectivament, dels senyors Josep Solé i Arnal, Joan Enric Benavent i Ferran i Antoni Pujals i Teixidó. En segon lloc, proposar a la Presidència de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre el nomenament com a membres del Consell Assessor, en qualitat de representants del Consell Comarcal, de Fidel Ciurana i Chortó i Joan Josep Duran i Miró com a membres titulars i Fermí Pallisé i Martín i Bernat Pallisa i Sabater com a suplent. I en tercer lloc, s’ha aprovat proposar a la Presidència de l’Institut la ratificació en el nomenament com a membres del Consell Assessor, en representació d’entitats de la comarca la finalitat de les quals sigui contribuir al creixement, defensa i desenvolupament integral de la zona, Clara Rodríguez Caravaca en qualitat de presidenta del nom de la Unió de Botiguers de Móra d’Ebre, i Susanna Jou Reina, en la seva qualitat de presidenta de la Unió de comerciants de Flix.

16.S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament de representant del Consell Comarcal a l’Assemblea General de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Ribera d’Ebre: Pere Muñoz i Hernández i com a suplent el Fermí Pallisé i Martín.

17.S’ha aprovat per 10 vot a favor (ERC-AM i PSC-PM) i 9 abstencions (CiU) el nomenament de representants del Consell Comarcal a SAGESSA: Pere Muñoz i Hernández com a membre de la Junta General i del Consell d’Administració del Grup SAGESSA. Bernat Pellisa i Sabater i Antoni F. Pujals i Teixidó, com a membres del Consell Rector del Grup SAGESSA..

18.S’ha aprovat el nomenament dels membres de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental: Pere Muñoz i Hernández, president. Fidel Ciurana i Chortó, vocal. Fermí Pallisé i Martín, vocal. Romuald Argany i Bru, o el tècnic que ocupi el lloc de treball d’enginyer industrial al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Rosa Poyo i Perelló, o el tècnic que ocupi el lloc de treball d’arquitecte al Conseller Comarcal de la Ribera d’Ebre.

19.S’han aprovat per 10 vot a favor (CiU i Fermí Pallisé Martín, PSC-PM) i 9 abstencions (ERC-AM i PSC-PM ) els Comptes Generals Comarcals corresponents a l’exercici de 2002.

20. S’ha aprovat la primera i única certificació de l’actuació “Adquisició d’equipament per al serveis municipals de manteniment de clavegueram”, presentada per l’empresa SIDECO, per un import de 143.000,00 euros.

21.S’ha aprovat el conveni entre el Departament de Justícia i Interior i el Consell Comarcal de la Ribera on s’estableix el marc de col·laboració per tal de donar a conèixer als ciutadans i al conjunt de municipis de la comarca el contingut i avantatges de la Llei de mediació familiar i facilitar-ne la seva aplicació..

22.S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Mequinensa, pel qual s’estableixen les bases i principis de col·laboració en suport, gestió i promoció de la nova destinació turística Ilercavonia.

23.S’ha aprovat declarar l’edifici de viatgers, la casa de conductors i l’edifici d’enclavaments pertanyents a la zona de l’estació ferroviària de RENFE de Móra la Nova com a béns d’interès local posant de manifest els seus valors historicoartístics d’acord amb l’informe emès pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de data 4 d’abril de 2003 en base al projecte que es va presentar en el seu dia.eclaració de bé cultural d’interès local de diversos edificis situats a la zona de l’estació de RENFE al terme municipal de Móra la Nova.

24.S’ha aprovat la fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2003/2004.

25. S’han ratificat els decrets de Presidència següents:

Decret de Presidència 45/2003, de 4/06/2003, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Fundació Privada AJEM per a la realització de pràctiques incloses dins del programa de tallers d’ocupació de la Ribera d’Ebre.

Decret de Presidència 49/2003, de 20/06/2003, per la qual s’aprova el conveni de col.laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Institut d’Ensenyament Secundari Francesc Vidal i Barraquer per a la realització de pràctiques de determinat estudiant que es troba cursant el Cicle superior d’Administració de Sistemes Informàtics.

26.Decret de Presidència 55/2003, de 09/07/2003, per la qual s’aprova el conveni per a la realització de pràctiques en empresa per al còmput de crèdits en matèria de ciències ambientals entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Universitat Autònoma de Barcelona..

26. S’ha donat compte dels darrers decrets de Presidència i resolucions de Gerència.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: